Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een plan van aanpak ten behoeve van de populatie van weide­vogels en het resul­taat­af­han­kelijk maken van subsidies voor agrarisch natuur­beheer


22 december 2021

35 925 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

G MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld op 21 december 2021

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondanks 400 miljoen euro subsidies voor weidevogelbescherming het aantal broedparen van de grutto is gehalveerd tot 30.000;

overwegende dat het agrarisch natuurbeheer in 2013 door de commissie van Ardenne is omschreven als ‘een fiasco’;

overwegende dat de Algemene Rekenkamer in 2021 heeft geconstateerd dat de bescherming van weidevogels ‘niet heeft gewerkt’;

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak om de verdere teruggang van de populatie van weidevogels te stoppen en subsidies voor agrarisch natuurbeheer resultaatafhankelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Prast
Kox
Kluit


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Prast (PvdD) over beëindigen van op basis van fictief rendement belasten van spaargeld

Lees verder

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters

Lees verder

    Learn More Doneer