Motie Prast (PvdD) over Inci­­dentele supple­­toire begroting Onderwijs, Cultuur en Weten­­schap 2022 inzake verwerving kunstwerk (Vaan­­del­­drager/Rembrandt)


24 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer onvoldoende informatie heeft over de redelijkheid van de vraagprijs voor De Vaandeldrager;

overwegende dat onvoldoende is onderzocht of het tentoonstellen van De Vaandeldrager in Nederland kan worden gerealiseerd op een wijze die minder kosten meebrengt (zoals gezamenlijke aankoop met een ander museum, periodieke bruikleen of andere regelingen);

verzoekt de regering om zich in te spannen om te bereiken dat de koopprijs substantieel wordt verlaagd dan wel initiatieven worden ontplooid om tot een gezamenlijke aankoop of een overeenkomst tot periodieke bruikleen te komen, teneinde de kosten substantieel te verlagen;

verzoekt de staatssecretaris om het met de suppletiewet voorziene extra budget, na aftrek van de kosten voor De Vaandeldrager, ter beschikking te laten van de begroting voor Cultuur teneinde dat in het bijzonder aan te wenden voor voorzieningen die te lijden hebben gehad van de covidpandemie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie krijgt letter F, nummer 35984.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

SGP, CDA, VVD, Fractie Nanninga, FVD, Fractie Otten, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66, PVV, ChristenUnie