Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de door de afschaffing van de korting op het colle­gegeld vrij­ko­mende middelen


6 juni 2023

36 229 H

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 30 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de korting op het collegegeld in het eerste jaar wordt afgeschaft per september 2024;

overwegende dat de Minister heeft toegezegd de daardoor vrijkomende middelen voor 100% aan studenten te besteden;

overwegende dat het kabinet die belofte schendt door een deel van de vrijkomende middelen in te zetten voor verkleining van het begrotingstekort;

verzoekt de regering de toezegging van de Minister alsnog gestand te doen en de vrijkomende middelen zoals beloofd volledig ten goede te laten komen aan studenten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Frentrop, FVD, PartijvoordeDieren, SP

Tegen

Lees onze andere moties

motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het structureel maken van de tijdelijke verhoging van de basisbeurs

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een maatwerkoplossing voor studenten met een chronische ziekte of functiebeperking

Lees verder

    Learn More Doneer