Motie-Koffeman over wette­lijke uitgangs­punten voor een plan van aanpak voor weidegang en maximale melk­pro­ductie per koe


16 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de wijze van groei van de Nederlandse melkveehouderij heeft geleid tot grote problemen op het gebied van fosfaat, stikstof en melkoverschotten,

overwegende, dat de melkveehouderij weer in evenwicht moet worden gebracht met de markt, de natuur, het milieu, het dierenwelzijn en haar omgeving,

overwegende, dat zelfregulering in de afgelopen jaren niet tot dat beoogde resultaat heeft geleid, verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak dat naast fosfaatreductie ook weidegang en een maximale melkproductie per koe als wettelijk vastgelegde uitgangspunten kent,


en gaat over tot de orde van de dag.


Koffeman
Teunissen
Meijer
Vos
Overbeek


Status

Verworpen

Voor

Op23mei2017nahoofdelijkestemmingmet16stemmenvooren56stemmentegenverworpen.

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Teunissen om het verlenen van opsporingsvergunningen voor mijnbouwactiviteiten afhankelijk te maken van expliciete toestemming van het parlement

Lees verder

Motie Teunissen c.s. inzake toetsingskader tegen bescherming tegen geur, geluid en trilling

Lees verder

    Learn More Doneer