Motie-Teunissen om het verlenen van opspo­rings­ver­gun­ningen voor mijn­bouw­ac­ti­vi­teiten afhan­kelijk te maken van expli­ciete toestemming van het parlement


20 december 2016

In deze motie wordt de regering verzocht om het verlenen van nieuwe opsporingsvergunningen voor mijnbouwactititeiten in of onder natuurgebieden met een Nature2000-status en/of Werelderfgoedstatus afhankelijk te maken van expliciete toestemming van het parlement.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende, dat Natura2000-gebieden en natuurgebieden met een Werelderfgoedstatus bescherming verdienen,

overwegende, dat mijnbouwactiviteiten deze kwetsbare gebieden kunnen bedreigen door het risico op bodemdaling, vervuiling en verstoring,

verzoekt de regering het verlenen van nieuwe opsporingsvergunningen voor mijnbouwactiviteiten in of onder natuurgebieden met een
Natura2000-status en/of Werelderfgoedstatus afhankelijk te maken van expliciete toestemming van het parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.


Teunissen
Vos
Meijer
Strik
Gerkens


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdDenSP

Tegen

Lees onze andere moties

Gewijzigde motie Teunissen c.s. over zorgdragen dat toegang medisch dossier ook decentraal mogelijk blijft

Lees verder

Motie-Koffeman over wettelijke uitgangspunten voor een plan van aanpak voor weidegang en maximale melkproductie per koe

Lees verder

    Learn More Doneer