Motie Teunissen c.s. inzake toet­sings­kader tegen bescherming tegen geur, geluid en trilling


30 mei 2017

overwegende dat, van de immissienormen voor geluid, geur een trillingen bij het vaststellen van het omgevingsplan gemotiveerd kan worden afgeweken van het basisbeschermingsniveau,

overwegende dat, volgens de kwalitatieve beschouwing van de concept-AMvB’s onder de Omgevingswet van het RIVM hierbij sprake is van een fundamenteel ander juridisch construct waardoor niet zonder meer kan worden gesproken van een gelijkwaardig beschermingsniveau,

overwegende dat, men om zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende maatschappelijke belangen zelfs permanent kan afwijken van deze immissienormen,

overwegende dat, afwijken van het basisbeschermingsniveau kan leiden tot gezondheidsschade,

verzoekt de regering een eenduidig toetsingskader te ontwikkelen waarin de grondslagen voor het afwijken van het basisbeschermingsniveau helder worden beschreven,


Status

Aangenomen

Voor

deSGP, deChristenUnie, dePvdA, GroenLinks, dePvdD, 50Plus, deOSF, deSPenD66

Tegen

deVVD, hetCDAendePVV

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman over wettelijke uitgangspunten voor een plan van aanpak voor weidegang en maximale melkproductie per koe

Lees verder

Motie-Teunissen over het aanbod van vegetarische maaltijden in de Eerste Kamer

Lees verder

    Learn More Doneer