Motie toetsingskader tegen bescherming tegen geur, geluid en trilling

overwegende dat, van de immissienormen voor geluid, geur een trillingen bij het vaststellen van het omgevingsplan gemotiveerd kan worden afgeweken van het basisbeschermingsniveau,

overwegende dat, volgens de kwalitatieve beschouwing van de concept-AMvB’s onder de Omgevingswet van het RIVM hierbij sprake is van een fundamenteel ander juridisch construct waardoor niet zonder meer kan worden gesproken van een gelijkwaardig beschermingsniveau,

overwegende dat, men om zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende maatschappelijke belangen zelfs permanent kan afwijken van deze immissienormen,

overwegende dat, afwijken van het basisbeschermingsniveau kan leiden tot gezondheidsschade,

verzoekt de regering een eenduidig toetsingskader te ontwikkelen waarin de grondslagen voor het afwijken van het basisbeschermingsniveau helder worden beschreven, 

 

Status: Aangenomen
Voor: de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66
Tegen: de VVD, het CDA en de PVV