Motie Koffeman c.s. Wijziging van de Mest­stof­fenwet in verband met tijde­lijke verhoging van het afro­mings­per­centage bij overgang van een fosfaat­recht


4 juni 2019

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 4 juni 2019
De Kamer,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de vigerende wetgeving op het gebied van veehouderijen mestbeleid onvoldoende soelaas biedt bij het beteugelen van destikstof- en fosfaatuitstoot en bij het bijdragen aan het behalen van deklimaatdoelen waarvoor Nederland zich gesteld ziet,

overwegende, dat het Europese Hof heeft uitgesproken dat Nederland teweinig doet tegen teveel stikstof in de natuur,

overwegende, dat incidentele wetgeving op het gebied van de afromingvan fosfaatrechten onvoldoende uitzicht biedt op structurele oplossingen,

verzoekt de regering te komen met een integraal beleidsplan voor deveehouderij met afrekenbare doelstellingen op het gebied van fosfaat,stikstof en klimaateffecten, waarin ook het behalen van de klimaatdoelenvoor 2030 worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Reuten

Binnema

Overbeek

Ten Hoeve

Van Zandbrink

Op 4 juni 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, OSF, 50Plus, PvdD, PvdA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Van Leeuwen over "youngtimerregeling"

Lees verder

Motie Koffeman c.s. over stopzetten geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales

Lees verder

    Learn More Doneer