Motie-Koffeman c.s. over indexatie van maxi­mum­be­dragen


11 oktober 2022

35 657

I

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 11 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het opnemen van gefixeerde maximumbedragen in de wet financiering politieke partijen zich slecht verhoudt tot situaties van inflatie;

overwegende dat automatische indexatie gerelateerd aan het prijsindexcijfer om die reden gewenst is;

verzoekt de regering indexatie van genoemde maxima op zo kort mogelijke termijn in de wet op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Prast


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over bevriezen van rente op studieleningen en alle baten uit negatief rentende staatsleningen aangegaan voor studiefinancieringen ten goede te laten komen aan verlagen van studieschulden

Lees verder

Gewijzigde motie-Koffeman c.s. over wijziging van de termijn waarbinnen giften gemeld moeten worden

Lees verder

    Learn More Doneer