Gewij­zigde motie-Koffeman c.s. over wijziging van de termijn waar­binnen giften gemeld moeten worden


19 oktober 2022

35 657 M

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S. TER VERVANGING VAN DE MOTIE GEPUBLICEERD ONDER DE LETTER J

Motie M

Voorgesteld 18 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de termijn waarbinnen politieke partijen giften boven een bepaald minimum moeten melden in de Wet financiering politieke partijen omschreven wordt als ¬ębinnen drie dagen;

overwegende dat deze bepaling als onuitvoerbaar beschouwd kan worden in situaties waarbinnen zon-, zater- en feestdagen vallen;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de termijn gewijzigd wordt in drie werkdagen van 24 uur, ook wanneer daarvoor een novelle noodzakelijk zou zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Prast


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman c.s. over indexatie van maximumbedragen

Lees verder

Gewijzigde motie-Koffeman c.s. over het uitzonderen van erfenissen en legaten

Lees verder

    Learn More Doneer