Gewij­zigde motie-Koffeman c.s. over het uitzon­deren van erfe­nissen en legaten


19 oktober 2022

35 657 O

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S. TER VERVANGING VAN DE MOTIE GEPUBLICEERD ONDER DE LETTER K

MOTIE O

Voorgesteld 18 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de laatste wil van erflaters in relatie tot de maximering van giften aan politieke partijen en politieke neveninstellingen zou kunnen leiden tot door de erflater onvoorziene effecten zoals afroming van de erfenis of het legaat door de overheid voor bedragen die een waarde van €100.000,- overstijgen;

overwegende dat deze onvoorziene effecten onvoldoende geregeld zijn in voorliggend wetsvoorstel en mogelijk zouden kunnen worden hersteld door aanpassing van de wet;

overwegende dat het in het belang is van de degene die door verlening van een legaat een politieke partij wenst te ondersteunen en die geen erfgenamen heeft, dat voorkomen wordt dat een deel van het legaat aan de Staat vervalt;

overwegende dat er rechtspersonen met ideële doelstellingen zijn, die doelen nastreven die de politieke partij waaraan gelegateerd is, wenst te steunen;

overwegende dat artikel 29b, tweede lid, niet uitsluit dat de minister een door de politieke partij waaraan gelegateerd is, aangegeven rekening van een rechtspersoon met een ideëel doel aanwijst als rekening waarop de politieke partij het in het eerste lid bedoelde gedeelte dient over te maken;

verzoekt de minister om - zolang geen wetswijziging is tot stand gekomen die erin voorziet dat de in artikel 29b geregelde maximering niet geldt voor legaten, - de politieke partij waaraan een legaat van meer dan €100.000 is verleend in de gelegenheid te stellen een rechtspersoon met ideële doelstelling voor te dragen op wier rekening op aanwijzing van de minister het gedeelte van het legaat dat de €100.000 te boven gaat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 29b dient te worden gestort;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Prast


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Gewijzigde motie-Koffeman c.s. over wijziging van de termijn waarbinnen giften gemeld moeten worden

Lees verder

Gewijzigde motie-Koffeman c.s. over het maximum voor vrijstelling van giften aan neveninstellingen

Lees verder

    Learn More Doneer