Gewij­zigde motie-Koffeman c.s. over het maximum voor vrij­stelling van giften aan neven­in­stel­lingen


19 oktober 2022

35 657 N

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S. TER VERVANGING VAN DE MOTIE GEPUBLICEERD ONDER DE LETTER H

Voorgesteld 18 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat giften aan neveninstellingen van politieke partijen een wezenlijk ander karakter hebben dan giften aan politieke partijen;

overwegende dat van dergelijke giften door natuurlijke personen geen directe politieke invloed te verwachten is;

overwegende dat toepassing van artikel 29b in een geval van een legaat van meer dan €100.000 aan een politieke partij door een persoon die geen erfgenamen heeft, ertoe zal leiden dat een deel van het legaat aan de Staat zal vervallen;

overwegende dat dit in strijd zal zijn met de bedoeling van degene die het legaat opstelde;

verzoekt de regering te onderzoeken of erfenissen en legaten uitgezonderd kunnen worden van de maximalisatie van giften aan politieke partijen en hun neveninstellingen, en over de uitkomst daarvan de Kamer te berichten ruim voor behandeling van de Wet op de Politieke Partijen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Prast


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Gewijzigde motie-Koffeman c.s. over het uitzonderen van erfenissen en legaten

Lees verder

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over het afschaffen van de BTW op groenten en fruit

Lees verder

    Learn More Doneer