Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over de Tijde­lijke wet klimaat­fonds


Indiendatum: sep. 2023

De leden van de PvdD fractie van de Eerste Kamer hebben de volgende vragen over de Tijdelijke wet Klimaatfonds:

 • Hoe is de keuze voor de ‘percelen’ tot stand gekomen? Waarom is gekozen voor deze percelen (kernenergie, CO2-vrije gascentrales, energie-infrastructuur, technologie, industrie en innovatie in het mkb, gebouwde omgeving)?
 • Hoeveel van het klimaatfonds is reeds uitgegeven aan kernenergie? Volgens de TK rapporteurs was dit 20 mln in de begroting 2023. Klopt dit? Hoeveel is tot op heden gereserveerd voor concrete projecten voor kernenergie?
 • Wat zijn de overwegingen om investeringen in kernenergie op te nemen in het klimaatfonds?
 • Klopt het dat het Klimaatfonds vooronderzoek voor potentiele kernenergie centrales financiert? Waarom subsidieert het Kabinet zulk vooronderzoek? Waarom kan de markt dit niet zelf financieren?
 • Kan de minister aantonen dat de gefinancierde investeringen uit het klimaatfonds in kernenergie bijdragen aan reductie van broeikasgassen? Zo nee, is de minister bereid deze investeringen stop te zetten?
 • Deelt de Minister de mening uit de ombuigingslijst van het Ministerie van Financien, dat 5 miljard te besparen is door niet te investeren in kernenergie, en dat deze bezuiniging geen nadelige effecten heeft op de klimaatdoelstellingen, aangezien kernenergie geen vereiste is voor het energiesysteem van de toekomst?
 • Is de minister bereid de resterende reservering voor kernenergie over te hevelen naar andere klimaatmaatregelen die directer bijdragen aan reductie van broeikasgas emissies, bv. isolatie of hernieuwbare energie?
 • Kan de Minister toezeggen dat dit demissionaire kabinet geen onomkeerbare besluiten neemt op het gebied van kernenergie om zodoende niet vooruit te lopen op het standpunt van een volgend kabinet op dit dossier?
 • Welke consequenties heeft het feit dat de klimaatwet niet voor Prinsjesdag door de EK is aangenomen voor de verdere uitvoering?
 • Hoe wordt het fonds gefinancierd? Is de minister het eens met de PvdD dat de grootste vervuilers dienen mee te betalen aan het klimaatbeleid, inclusief het fonds? Welke maatregelen heeft de minister voor ogen om grote vervuilers, zoals de luchtvaart en industrie, mee te laten betalen voor het klimaatfonds? Hoe zorgt de minister ervoor dat de grootste vervuilers geen subsidie krijgen uit het fonds? Waarom is ervoor gekozen om ook de industrie te subsidiëren en niet alleen het MKB?
 • Hoe houdt de minister oog voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van het fonds? Met andere woorden – hoe zorgt de minister ervoor dat de investeringen gefinancierd uit het fonds daadwerkelijk bijdraagt aan reductie van broeikasgassen? Hoe voorziet de minister in de betrokkenheid van de Kamers in deze evaluatie van doeltreffendheid en doelmatigheid?
 • Het fonds heeft een looptijd van 10 jaar. Hoe voorziet de minister in de betrokkenheid van de Kamers over deze periode?
 • Hoe zorgt de minister ervoor dat het fonds op een rechtvaardige manier wordt besteed? Met andere woorden – wat levert het fonds op voor armere inwoners?
 • Hoe zorgt de minister ervoor dat er geen negatieve neveneffecten optreden bij de besteding van het fonds, bijvoorbeeld milieuschade elders op de wereld (bv. door mijnbouw voor grondstoffen), of negatieve sociale gevolgen (b.v. door slechte arbeidsomstandigheden). Met andere woorden, hoe voorziet de minister erin dat het fonds duurzaam (in de breedste zin des woords) wordt besteed?

Interessant voor jou

Vragen Nicolaï, Koffeman en Visseren-Hamakers (PvdD) over het door de VS leveren van clusterbommen aan Oekraïne

Lees verder

Vragen Visseren-Hamakers over de Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Voorjaarsnota)

Lees verder

    Learn More Doneer