Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over Afbouw salde­rings­re­geling voor klein­ver­bruikers


Indiendatum: 12 sep. 2023

Naar aanleiding van punt 5. 35594 Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers heeft de Partij voor de Dieren een aantal vragen.

1. Is de minister het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat alles op alles gezet moet worden om landelijke CO2-reductie te realiseren, en dat de afbouw van een succesvolle salderingsregeling - waardoor veel particulieren zonnepanelen aanschaffen en CO2 reduceren - deze reductie mogelijk zou kunnen tegenwerken?

Een reden van het kabinet om de salderingsregeling af te bouwen is dat de terugverdientijd niet veel langer zal zijn doordat zonnepanelen goedkoper worden.
Daarentegen stelt het TNO rapport Update effect afbouw salderingsregeling op de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen het volgende: “De terugverdientijd is tevens afhankelijk van een aantal onzekere factoren zoals de kostendaling van zonnepanelen en de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. Deze onzekere factoren kunnen tot langere of kortere terugverdientijden leiden voor het referentiesysteem.”

Update effect afbouw salderingsregeling op de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen | Rapport | Rijksoverheid.nl

De hoofdreden voor de afbouw van de salderingsregeling is dus een onzekere factor volgens het TNO.
2. Kan de minister hierop reflecteren? Wordt de salderingsregeling weer hersteld als de zonnepanelen opeens toch duurder blijken te zijn dan verwacht?

Particulieren krijgen door de afbouw van de salderingsregeling niet de financiële opbrengst die hen beloofd was toen ze zonnepanelen aanschaften.
3. Is de minister het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat de overheid particulieren verkeerd heeft geïnformeerd terwijl deze particulieren zich in een kwetsbare positie verkeerden door het doen van een grote financiële investering?

4. Heeft de minister onderzoek gedaan naar de (financiële) stimulatie van thuisbatterijen of andere vormen van duurzame opslagvoorzieningen voor kleingebruikers om eventuele overbelasting op het stroomnet op te kunnen vangen? Zo ja, dan ziet de Partij voor de Dierenfractie dit onderzoek graag tegemoet. Zo nee, dan horen we graag waarom dit onderzoek niet heeft plaatsgevonden.

5. Heeft de minister onderzoek gedaan naar hoe de piekbelasting van het stroomnet afgenomen kan worden, zodat uitgesloten kan worden dat teruglevering op het net geen oorzaak is van de afbouw van de salderingsregeling? Zo ja, dan zien we graag de resultaten tegemoet. Zo nee, dan horen we graag waarom dit onderzoek niet heeft plaatsgevonden.

6. Is het waar dat op zonnige dagen steeds vaker zonnepanelen worden geblokkeerd van levering omdat het net het aanbod niet aankan? Is het waar dat eigenaren van zonnepanelen hun opgewekte energie op zulke momenten ook niet of the grid kunnen gebruiken, en is het kabinet bereid te onderzoeken welke invloed daarvan uitgaat op de bereidheid van particulieren en bedrijven om zonnepanelen aan te schaffen en de gevolgen daarvan voor de energietransitie?

Met de inwerkingtreding van de afbouw van de salderingsregeling is er een grote kans dat veel huishoudens besluiten om geen zonnepanelen te nemen terwijl ze dat misschien wel overwogen mét het behoud van de salderingsregeling.

7. Heeft de minister onderzoek gedaan naar hoeveel huishoudens door de afbouw besluiten geen zonnepanelen te nemen, die dat eerst wel van plan waren? Hoeveel CO2 reductie loopt Nederland hierdoor mis?

Daarnaast is de Partij voor de Dierenfractie van mening dat door de inwerkingtreding van de afbouw salderingsregeling alleen maar nog meer huishoudens worden uitgesloten van de energietransitie.

8. Is de minister het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat de afbouw van de salderingsregeling hierdoor klimaatonrechtvaardigheid in de hand speelt?


Interessant voor jou

Vervolgvragen Visseren-Hamakers (PvdD) over de Green Deal Industrial Plan

Lees verder

Vervolgvragen Nicolaï (PvdD) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid afronding parlementaire behandeling

Lees verder

    Learn More Doneer