Vragen Visseren-Hamakers & Nicolaï (PvdD) naar aanleiding van de deskun­di­gen­bij­een­komst op 14-5-2024 over de wet Dieren


Indiendatum: 14 mei 2024

  • De convenant partners pleiten voor snellere vergunningverlening. Welke mogelijkheden ziet de minister daarvoor binnen het stelsel van de omgevingswet zonder de rechtszekerheid, milieudoelen en dierenwelzijnsdoelen te verzwakken?
  • De wens tot doelsturing klonk luid onder de deelnemers aan de deskundigenbijeenkomst en is begrijpelijk. Kan de minister dit voor elke sector met bv. 3 instrumenten invullen? Is doelsturing handhaafbaar en uitvoerbaar?
  • Wat zijn de kosten voor het uitvoerbaar maken van de Wet dieren zoals voorgesteld? De Eerste Kamer heeft geen inzicht in de sectorplannen zoals die zijn besproken in het convenant dierwaardige veehouderij, dus de Kamer kan geen oordeel vellen over te maken kosten, en de doelen en het doelbereik van de benodigde investeringen. Kan de Minister de sectorplannen met de Eerste Kamer delen?
  • Ziet de Minister dierwaardigheid als een ondergrens voor veehouderij of als een streefbeeld?
  • De convenantpartners spreken van conditionaliteiten. Er wordt letterlijk gezegd dat het tempo van de transitie naar een dierwaardige veehouderij afhankelijk is de aanwezigheid van deze conditionaliteiten (o.a. maar niet uitsluitend financiering). Wie bepaalt de ambitie en het tempo voor een dierwaardige veehouderij? De Minister of de sector? Is de Minister het met de fracties eens dat een wettelijke waarborging (zoals met het amendement Vestering) meer houvast biedt dan een Wet dieren zonder wettelijke norm?
  • Dierwaardige veehouderij gaat niet alleen over houderij systemen maar ook over o.a. transport en fokkerij. Wanneer verwacht de minister dat deze aspecten zijn uitgewerkt?
  • Hoe verhouden de totale kosten van de vee industrie zich tot de totale sociale en maatschappelijke baten van het verbeteren van dierenwelzijn?
  • In de deskundigen bijeenkomst pleitten nagenoeg alle deskundigen op een visie op voedsel in Nederland en een visie op voedsel in internationaal perspectief. Verwacht de minister op enige termijn gehoor te geven aan deze oproep?