Vragen van Teunissen (PvdD) over subsidie Kroon­domein


Indiendatum: mei 2020

Vragen aan de minister van Economische Zaken en minister van Algemene Zaken

In een uitzending van Zembla op donderdag 14 mei jl. is aandacht besteed aan een subsidieverlening aan het Kroondomein.

1. Uit de overwegingen bij het subsidiebesluit van 30 mei 2016 blijkt dat de subsidieverlening plaatsvindt “onder analoge toepassing van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016”.

Is het juist dat een subsidieaanvraag op grond van die verordening schriftelijk en met gebruik van een formulier dient plaats te vinden?

2. Is de subsidie die bij besluit van 30 mei 2016 aan het Kroondomein is verleend, gegrond op een voor een aanvraag bestemd formulier? Zo ja, kunt u dit stuk aan de Kamer toezenden?

3. Is met de subsidietoekenning aan het Kroondomein eenzelfde algemeen belang gediend als het belang dat Gedeputeerde Staten bij toepassing van die verordening moeten dienen?

4. Welk algemeen belang wordt beschermd door het bepaalde in artikel 2.9, eerste onder d van die verordening, waarin is voorgeschreven dat het natuurterrein gedurende 358 dagen moet zijn opengesteld voor het publiek?

5. Bevat die verordening een bepaling die het mogelijk maakt om ontheffing te verlenen van de subsidieverplichtingen die in artikel 2.9 van die verordening zijn geformuleerd?

6. In hoeveel van de gevallen waarin met toepassing van de verordening subsidie is verleend, is ontheffing verleend van de verplichting tot openstelling gedurende 358 dagen per jaar?

7. In hoeveel van de gevallen waarin met toepassing van de verordening subsidie is verleend, is ontheffing verleend van de regel dat afsluiting van het natuurterrein in verband met bescherming van de persoonlijke levenssfeer beperkt dient te blijven tot maximaal een hectare?

8. Bij de subsidieverlening aan het Kroondomein is ontheffing verleend zoals bedoeld in de twee voorgaande vragen. Op grond waarvan is die ontheffing verleend?

9. Vindt er in andere gebieden dan het Kroondomein voor welke gebieden subsidie verleend is op grond van die subsidieverordening in het kader van faunabeheerplannen, afschot plaats van dieren? Om hoeveel gesubsidieerde natuurterreinen gaat dat? Kunt u het meest recente faunabeheerplan van het Kroondomein delen met de Kamer?

10. In de uitzending werd door de verslaggever telefonisch contact opgenomen met leden van de Raad van Beheer van het Kroondomein. Oefent deze Raad onafhankelijk toezicht uit? Waarop? Op welke wijze is de benoeming van de leden van die raad tot stand gekomen en uit welke leden bestaat de Raad? Is de Raad bevoegd om in het kader van toezicht zelfstandig mededelingen te doen aan verslaggevers? Indien de Raad haar toezichtstaak niet naar behoren vervult, kan de regering of een minister dan ingrijpen?

11. In de uitzending werd door de verslaggever telefonisch contact opgenomen met (het kantoor van) de Rentmeester. Voor beantwoording van zijn vragen werd verwezen naar de RVD. Heeft de RVD een taak op dat punt? Zo ja, waarom? Acht u het juist dat de RVD op haar beurt weer verwijst naar de Rentmeester?

12. Is het waar dat Kamerleden die in 2018 wilden weten op welke gronden de ontheffing voor het Kroondomein is verleend, op dat moment geen antwoord kregen van de minister-president die wel de toezegging deed om de Kamerleden op een later moment te informeren? Op welke wijze heeft de minister-president aan die toezegging voldaan? Is de minister-president bereid om alsnog een nadere en gedetailleerde invulling te geven aan die toezegging?

13. Hoe beoordeelt u het feit dat het zowel voor de onderzoeksjournalist van Zembla als voor leden van de Tweede Kamer niet mogelijk blijkt antwoorden te krijgen op vragen met betrekking tot de subsidie aan en het beheer van het kroondomein?

14. Kunt u aangeven op welke wijze en wanneer het statuut voor het kroondomein inclusief het financieel statuut is gewijzigd, tot wiens verantwoordelijkheid dat gerekend moet worden en of u meent dat de subsidieverlening aan de koning niet voor democratische controle vatbaar is?

15. Kunt u alle correspondentie tussen de regering, (vertegenwoordigers van) het Koningshuis, de Raad voor het Kroondomein en de Provincie Gelderland delen welke betrekking heeft op beheer en subsidie ten behoeve van het kroondomein, van de afgelopen 10 jaar?

Interessant voor jou

Vragen van Koffeman (PvdD) over Wet Vliegbelasting (vliegtaks)

Lees verder

Nadere vragen van Teunissen (PvdD) over kabinetsreactie Green Deal EU

Lees verder

    Learn More Doneer