Vragen van Nicolaï (PvdD) over wets­voorstel uitbreiden gebruik coro­na­toe­gangs­bewijs


Indiendatum: 24 nov. 2021

Vraag 1

In de appendix bij de bijlage 1 bij het 130ste OMT-rapport wordt de vaccineffectiviteit tegen infectie gesteld op 70%. Deze is gebaseerd op de “meest recente schatting o.b.v. testdata CoronIT”.

1.1. Op welke datum is die schatting gemaakt?

1.2. Wat was de periode waarin de testen plaatsvonden waarop de schatting was gebaseerd?

1.3. De vaccineffectiviteit is steeds op 75% gesteld; zelfs de minister ging daar tijdens het debat op 23 november nog van uit. Hoe komt het dat de effectiviteit nu verlaagd is?

1.4. Is het zo dat de effectiviteit afneemt naar mate de vaccinatie langer geleden heeft plaatsgevonden?

1.5. Als dat zo is, wordt dan de effectiviteit iedere week lager? Hoeveel procent neemt per week en per maand de effectiviteit op dit moment af?

1.6. Wat is de schatting van de effectiviteit op dit moment uitgaande van gegevens over de periode van de laatste week waarover gegevens beschikbaar zijn?

1.7 Is de effectiviteit bij ouderen lager? Zo ja, hoeveel en bij welke leeftijd neemt de effectiviteit af?

Vraag 2

In artikel 58rc Wpg is bepaald dat de minister nadere regels kan stellen met betrekking tot het type test waarmee een persoon zich zelf kan testen of zich kan laten testen in het kader van ‘testen voor toegang’.

2.1 Welke testen heeft de minister aangewezen, die voldoen aan de eisen om een coronatoegangsbewijs te kunnen verkrijgen?

2.2 Wat is de sensitiviteit van elk van de door de minister aangewezen testen?

2.3 Bestaan er antigeentesten die een hogere sensitiviteit hebben dan de door de minister aangewezen testen?