Vragen van Koffeman (PvdD) over voortgang stik­stof­pro­ble­matiek m.b.t. Lelystad Airport


Indiendatum: 7 dec. 2021


De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren van de Eerste Kamer hebben met belangstelling kennisgenomen van het legalisatieprogramma PAS-meldingen van 10 november jl.

Zij hebben daar nog enkele vragen over.

  1. Op 29 september jl. nam de Tweede Kamer een motie aan van de leden Vestering/Van Raan (PvdD) (Motie Vestering/Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport - Partij voor de Dieren) waarin de regering wordt verzocht om geen stikstofruimte te reserveren voor Lelystad Airport. Kan de minister aangeven hoe het staat met de uitvoering van deze motie?
  2. Bent u het ermee eens dat de PAS-melding van Lelystad Airport inderdaad ten onrechte werd gevoegd tussen de PAS-meldingen van kleine agrarische bedrijven? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat is uw reactie op het onderzoek van Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) dat Lelystad Airport vier keer meer stikstof zou gaan aanstoten dan door Schiphol aangegeven?
  4. Bent u bekend met het artikel Omroep Flevoland - Nieuws - "Minister LNV geeft stikstofgegevens Lelystad Airport gewoon niet" van 3 december jl. Zo ja, kunt u aangeven waarom u SATL niet de gevraagde gegevens verstrekt? Bent u het eens met de redenering van Leon Adegeest dat zonder de invoer van stikstofgegevens de daadwerkelijke stikstofdepositie op de Natura-2000-gebieden vanuit Lelystad Airport niet berekend kan worden?

Interessant voor jou

Vragen van Nicolaï (PvdD) over wetsvoorstel uitbreiden gebruik coronatoegangsbewijs

Lees verder

Nadere vragen van Prast (PvdD) over nadeelcompensatie voor exploitanten van kolencentrales ivm de beperking van de CO2-emissie

Lees verder

    Learn More Doneer