Vragen van Nicolaï (PvdD) over tijde­lijke wet Verkie­zingen Covid-19


Indiendatum: 12 jan. 2021


1. Het organiseren van verkiezingen met inachtneming van maatregelen om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, vergt extra inspanningen van gemeenten. Met betrekking tot de bestrijding van de Covid-19-epidemie heeft de centrale overheid de regie overgenomen. Is de regering het met de fractieleden eens dat er een landelijk geregelde en onder centrale regie uitgevoerde ondersteuning van gemeenten behoort te komen?

2. Kan de regering uitleggen waarom – in het kader van de landelijke ondersteuning – het praktisch niet mogelijk zou zijn om in iedere gemeente een stemlokaal in te richten dat uitsluitend openstaat voor kiezers met coronaklachten?

3. Kan de regering een landelijk telefoonnummer openen waar kiezers die gebruik willen maken van het stemmen bij volmacht omdat zij besmetting met Covid-19 vrezen of coronaklachten hebben, hulp kunnen inroepen? Is het mogelijk dat van partijen die aan de verkiezingen deelnemen en die hulp aan kiezers willen bieden bij het stemmen met volmacht op een van overheidswege georganiseerde website de contactmogelijkheid wordt gepubliceerd en dat kiezers die via het landelijk telefoonnummer om hulp vragen naar die contactnummers worden verwezen?

4. Kiezers die bij volmacht willen stemmen, dienen een kopie van hun identiteitsbewijs mee te geven aan degene die bij volmacht voor hen stemt. Is een op een mobiele telefoon gemaakte foto van het identiteitsbewijs als een ‘kopie’ aan te merken zoals in de wet wordt vereist? Zo ja, wordt dat aan de kiezers uitdrukkelijk meegedeeld? Zo nee, is de regering bereid om met spoed een wijziging van de wet in te dienen die erin voorziet dat een foto die met een mobiele telefoon is gemaakt, mede geldt als een ‘kopie’ in de zin van de wet?

5. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is als reden om het briefstemmen niet voor iedere kiezer die besmetting vreest, mogelijk te maken, aangegeven dat het praktisch niet mogelijk zou zijn om iedere kiezer op tijd te kunnen voorzien van de briefstembescheiden.

Kan de regering aangeven:

a. hoeveel extra tijd er gemoeid is met het drukken van de stembescheiden indien voor alle kiezers van een stempluspas en een briefstembiljet moet worden gedrukt?

b. waarom het praktisch onmogelijk zou zijn om – ook als er eventueel landelijke ondersteuning wordt gegeven – het proces van het drukken zo in te richten dat alle kiezers tijdig die bescheiden ontvangen?

c. of het wettelijk mogelijk is dat – aangenomen dat het praktisch niet uitvoerbaar is om tijdig voorgedrukte stempluspassen, briefstembiljetten en retourenveloppen te organiseren – de kiezer zelf op basis van een aan iedere kiezer verstrekte schriftelijke instructie met de pen de gegevens invult die anders gedrukt zouden zijn?

6. Waarom is niet de mogelijkheid geopend voor kiezers die niet de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt maar die wel volgens de RIVM tot de extra kwetsbare groepen moeten worden gerekend, om te verzoeken om een briefstem uit te kunnen brengen op grond van een verklaring van de huisarts dat de betrokkene een kwetsbare gezondheid heeft?

7. Waarom wordt niet aan de kiezers meegedeeld dat de mogelijkheid van early voting uitsluitend open staat voor kiezers die tot de kwetsbare groepen behoren, waarbij een omschrijving van die groepen wordt gegeven?