Vragen van Koffeman (PvdD) over derogatie mest


"Krimp veestapel enige effec­tieve maatregel tegen mest­over­schotten"

Indiendatum: 8 sep. 2020

Nederland heeft de komende twee jaar (tot 2022) weer een derogatie ontvangen van ‘Brussel’ om meer mest te mogen uitrijden dan andere landen. Volgens de minister is dit ‘goed nieuws voor de boeren’[1].

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren delen het optimisme van de minister niet.

1. Is de minister bekend met het artikel Ten koste van mens en milieu[2] in de Groene Amsterdammer van 2 september 2020 dat grootschalige fraude met het aantal gehouden dieren vs het aantal dieren dat vergund is, beschrijft? “De kippenboeren laten in totaliteit de grootste variatie zien: de 33 gemeenten hebben voor 48 miljoen kippen vergunning gegeven, terwijl er volgens de boeren zelf maar 29 miljoen dieren in hun stallen zitten. De varkenssector toont hetzelfde beeld: in één op de drie meest vervuilde gemeenten zouden de varkensstallen maar voor driekwart gevuld moeten zijn. In Enschede bijvoorbeeld, geven de boeren 69.000 varkens op, terwijl er in de Twentse gemeente vergunningen zijn afgegeven voor ruim twee keer zoveel varkens.”

2. Hoeveel zicht heeft de minister op werkelijk gehouden aantallen dieren in relatie tot vergunde aantallen? Hoe verhouden de verantwoordelijkheden van provincie en gemeenten daartoe zich tot de verantwoordelijkheden van de minister?

Het OM laat desgevraagd weten 150 zaken per jaar te doen, maar geeft aan de “struikelen over de signalen.” Wat gaat de minister daaraan doen? Gaat de capaciteit bij het OM omhoog om mestfraude aan te pakken? Gaat de capaciteit bij de NVWA omhoog? Gaat de NVWA die afgelopen jaar vanwege corona vooral administratief heeft gecontroleerd, volgend jaar een inhaalslag maken en ook daadwerkelijk bij boeren in de stallen controleren?

3. Wanneer is de minister bereid het mestprobleem bij de bron aan te pakken en krimp van de veestapel te erkennen als enige effectieve maatregel tegen overbemesting, mestfraude en vervuiling van de lucht, grond en bodemwater? Is de minister het eens met de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren dat het bouwen van potdichte stallen met technische ‘innovaties’ waardoor ammoniak en methaan niet naar buiten kunnen, maar de dieren ook niet, niet ethisch is?

4. Hoe verhoudt zich de stikstofcrisis tot de aangevraagde derogatie? Immers, het weer meer mogen uitrijden van mest leidt toch zonder twijfel weer tot hogere stikstofuitstoot? Waarom worden regionaal nog steeds vergunningen afgegeven voor de bouw van nieuwe, vervuilende varkens-, kippen,- en geitenstallen (ondanks protesten van omwonenden)?

5. Hoe verhoudt zich de aanhoudende overbemesting tot de plannen van de minister voor kringlooplandbouw? Wanneer worden daarin de eerste concrete stappen gezet? Is de minister het met de leden eens dat een overschot aan mest ook in een systeem van kringlooplandbouw geen plek heeft?

6. Wat zijn de plannen van de minister na 2021? Wordt dan weer derogatie in Brussel aangevraagd? Deelt de minister de mening van de leden van de fractie van de PvdD dat ‘het systeem’ duidelijk niet klopt wanneer ja na jaar derogatie aangevraagd moet worden?

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/22/nederlandse-boeren-kunnen-opnieuw-gebruik-maken-van-derogatie

[2] https://www.groene.nl/artikel/ten-koste-van-mens-en-milieu