Vragen Nicolaï (PvdD) over Pels-Rijcken


Indiendatum: 6 dec. 2022

De leden van de fractie van de PvdD en van de fractie-Otten hebben de volgende vragen naar aanleiding van de brief van de minister dd 4 november 2022

1. De fractie van de PvdD en de fractie-Otten zijn verheugd dat de minister uitdrukkelijk onderschrijft “dat van een advocatenkantoor dat voor de Staat optreedt, mag worden verlangd dat het integriteit, respect, inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel heeft staan”.

U geeft aan: “De landsadvocaat en zijn kantoor onderschrijven overigens ook nadrukkelijk het belang van deze waarden”.

a. Is de minister bereid om het document met de Kamer te delen waarin dat onderschrijven plaats vindt?

b. Is ook onderschreven dat het kantoor daadwerkelijk aan die waarden voldoet? Zo nee, acht de minister het voldoende dat een kantoor het belang van die waarden onderschrijft maar niet aangeeft dat het aan die waarden voldoet?

c. Als er een document is waarin de landsadvocaat en zijn kantoor onderschrijven dat die waarden worden gedeeld en in de praktijk worden gebracht, waarom wordt dat document dan niet in de tijdelijke overeenkomst tussen de Staat en de Landsadvocaat opgenomen? Welk bewaar kan daar tegen bestaan?

2. De minister acht het voldoende dat in bestuurlijke overleggen met de landsadvocaat het respecteren van de waarden wordt besproken. Dat kon ook al voordat in de NRC een artikel verscheen waarin de volgende informatie werd gegeven:

Bij Pels Rijcken, blijkt uit de gesprekken, houden bepaalde advocatenafdelingen er al jaren uiterst grove omgangsvormen op na. De top van de organisatie – gevormd door de 37 partners – geeft niet bepaald het goede voorbeeld. Het „plezierig en stimulerend werkklimaat” dat het kantoor nastreeft, is soms ver te zoeken. Er zijn schreeuwende partners en medewerkers die huilen. Een partner spreekt over homoseksuele collega’s als „flikkers”. Hij imiteert Chinezen en omschrijft hen als spleetogen. Hij noemt zwarte collega’s „neger” en Surinamers „lui”. Gecorrigeerd wordt hij niet.

Ook elders klinkt racistische taal over buitenlanders – ‘grappig’ bedoeld bij de lunch of bij het bespreken van werkopdrachten. Een advocaat in opleiding met een migratieachtergrond werd er in de ruim twee jaar dat hij bij Pels Rijcken werkte meermaals mee geconfronteerd. Juristen met een migratieachtergrond zijn zeldzaam bij het kantoor van de landsadvocaat. Van de 183 advocaten en notarissen bij Pels Rijcken hebben er vijf een niet-westerse achternaam, inclusief hij, blijkt uit het online personeelsoverzicht van eind oktober.

a. Wat heeft een bestuurlijk overleg voor nut als de minister pas door zo’n publicatie in de pers op de hoogte komt van de schending van de waarden?

b. Hoe kan een bestuurlijk overleg ertoe leiden dat voorkomen wordt dat het kantoor de waarden schendt?

c. Is in het bestuurlijk overleg in de periode voor de publicatie in de NRC de informatie met de minister gedeeld, die in de NRC openbaars is gemaakt?

d. is de minister het met de leden van de fractie van de PvdD en van de fractie-Otten eens dat het ‘visitekaartje’ van de Staat door de publicatie al zodanig besmeurd was, dat niet langer kon worden volgehouden dat het kantoor Pels Rijcken de waarden respecteert?

3. Blijkens de in de NRC gegeven informatie die hierboven is geciteerd, heerst(e) op het kantoor Pels Rijcken een onveilig werkklimaat.

a. Is de minister dat met de leden van de fractie van de PvdD en de fractie-Otten eens?

b. Is de minister het met de leden van de fractie van de PvdD en van de fractie-Otten eens dat dit kantoor niet mag worden ingeschakeld bij conflicten die verband houden met een onveilig werkklimaat?

c. In de kwestie-Arib is het kantoor van de landsadvocaat ook ingeschakeld geweest. Was de minister of een ander lid van de regering ervan op de hoogte dat dit kantoor in verband met die kwestie zou worden ingeschakeld? Hoe oordeelt de minister over het inschakelen van dat kantoor in die kwestie?