Vragen Nicolaï (PvdD) n.a.v. het verslag over Dieren­welzijn 28 286 AB


Indiendatum: 28 mrt. 2024

Nadere vragen van de leden van de fractie van de PvdD n.a.v. verslag over Dierenwelzijn 28 286 AB van 14 maart 2024

Vraag 1

In vraag 5 was gevraagd of de financiële gevolgen door de veeteelt-ondernemers te dragen zijn. Op die vraag is geen (gemotiveerd) antwoord gegeven. Kunt u aangeven waarom die kosten niet door de veeteelt-ondernemers zijn te dragen?

Vraag 2

In vraag 5 was gevraagd of nadeelcompensatie gerechtvaardigd is. Op die vraag is geen antwoord gegeven. Kunt u aangeven binnen het kader van het nadeelcompensatierecht of en zo ja op welke gronden er een aanspraak op nadeelcompensatie zou bestaan?

Vraag 3

In vraag 5 was gevraagd of de compensatie ook voor rekening van banken, supermarkten enz. dient te komen. Op die vraag is geen antwoord gegeven. Kunt u daarop alsnog antwoorden en in uw antwoord betrekken op welke wijze de door u bedoelde “financiers en markt- en ketenpartijen” eventueel verplicht kunnen worden om bij te dragen aan de kosten die veeteelt-ondernemers moeten maken om tot een zogeheten dierwaardige veehouderij te komen?

Vraag 4

Op vraag 6 is geen antwoord gegeven omdat u niet aangeeft “in hoeverre en hoe” het verdienvermogen wordt meegenomen in de besluitvorming. Kunt u daarop alsnog antwoorden. En kunt u daarbij ook aangeven in hoeverre het rekening houden met het verdienvermogen bij het laten voortduren van een dieronwaardige veehouderij zich verhoudt met het bepaalde in de artikelen 1.3, 1.4 en 2.1 van de Wet dieren?

Vraag 5

In vraag 8 was gevraagd of u het met een dieronwaardige wijze van exploitatie behalen van een redelijk bedrijfsresultaat door de veehouder als een “redelijk doel” als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet Dieren aanmerkt.

Op die vraag heeft u geen antwoord gegeven. Kunt u alsnog antwoorden?

Vraag 6

Op vraag 11 geeft u geen antwoord. De vraag is niet of het amendement -Vestering wijziging van onderliggende regelgeving tot gevolg heeft, maar of met het intrekken van de in de vraag aangegeven onderdelen van onderliggende besluitvorming recht zou zijn gedaan aan het amendement. Kortom, of die intrekking een passende maatregel is waarmee aan de tekst van het amendement (geheel of gedeeltelijk) recht wordt gedaan. Kunt u daarop antwoorden.

Vraag 7

Op vraag 22 en 23 wordt geen antwoord gegeven. In artikel 8 van de Bijlage 1 van de EEG-richtlijn 2008/120 zoals in vraag 22 geciteerd, is specifiek aangegeven dat het couperen van staarten en het verkleinen van de hoektanden niet “als routinemaatregel (mogen) worden uitgevoerd.”

In welke Nederlandse wettelijke voorschriften is dat verbod herhaald en uitgewerkt? Kunt u daarop alsnog antwoorden?

Vraag 8

Op vraag 22 en 23 wordt geen antwoord gegeven. In artikel 8 van de Bijlage 1 van de EEG-richtlijn 2008/120 zoals in vraag 22 geciteerd, is specifiek aangegeven dat “ontoereikende omgevingsfactoren of beheersystemen (moeten) worden aangepast”

In welke Nederlandse wettelijke voorschriften is dat verbod herhaald en uitgewerkt? Kunt u daarop alsnog antwoorden?

Interessant voor jou

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over de vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking

Lees verder

Vragen Visseren-Hamakers & Nicolaï (PvdD) over Actualisering diergezondheidsregels (Wet dieren)

Lees verder

    Learn More Doneer