Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over de vroeg­tijdige intrekking produc­tie­be­perking, wijziging dele­ga­tie­grondslag kolen­fonds en drie verbe­te­ringen uitvoering produc­tie­be­perking


Indiendatum: 26 mrt. 2024

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen over de vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking.

  1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de gaslevering? Het wetsvoorstel dateert uit 2022 en spreekt met name over 2022-2023, en behandelt de afgelopen winter nauwelijks. Is de intrekking van de productiebeperking nog nodig? Zo ja, waarom en op welke recente cijfers (over 2023-2024) is die gebaseerd?
  2. Welke maatregelen heeft de Minister voor ogen om de benodigde reductie van CO2 uitstoot elders te bewerkstelligen? Zijn deze maatregelen al geïmplementeerd? Zo ja, hoe, en zo nee, waarom niet en wanneer gaat dit gebeuren? Met andere woorden, kan de Minister garanderen dat de benodigde reductie van de uitstoot van broeikasgassen wordt gerealiseerd?
  3. Waarom is er niet gekozen voor een tijdelijke intrekking van de productiebeperking om zodoende de impact op de klimaatdoelen te minimaliseren?
  4. Welke andere maatregelen zouden kunnen bijdragen aan de leveringszekerheid van elektriciteit? Waarom is niet gekozen voor deze maatregelen?
  5. Hoeveel van de elektriciteit werd in 2023 en wordt in 2024 geproduceerd met behulp van kolen? En hoeveel met biomassa?
  6. Welke rol speelt het terugdringen van de vraag naar elektriciteit in de afweging of de productiebeperking moet worden ingetrokken?
  7. Hoeveel meer C02 uitstoot verwacht de Minister door de intrekking?
  8. Welke kosten verwacht de Minister voor de compensatie? Met welke middelen wil de Minister deze kosten dekken?
  9. Wat is de verwachting van de Minister ten aanzien van het gebruik van kolen voor elektriciteit op de (midden-)lange termijn? En wat is het doel van de Minister voor het gebruik van kolen voor elektriciteit op de (midden-)lange termijn? Hoe verhoudt deze maatregel zich tot die doelen op de langere termijn? Deelt de Minister de mening van de fractie van de Partij voor de Dieren dat de intrekking tegenstrijdig is met de doelen van het klimaatbeleid?
  10. Klopt het dat kolen sowieso minder worden ingezet voor de productie van elektriciteit i.v.m. de ETS? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot het nut en noodzaak van deze maatregel?

Interessant voor jou

Vragen Nicolaï (PvdD) over de toezegging afschrift rapportage discriminatie en racisme rijksoverheid (35.741)

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) n.a.v. het verslag over Dierenwelzijn 28 286 AB

Lees verder

    Learn More Doneer