Vragen Nicolaï over wijziging wet finan­ciering politieke partijen


Indiendatum: 17 mei 2022

De leden van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van de wijziging wet financiering politieke partijen.

De leden hebben nog enkele aanvullende vragen.

1. Op welke wijze wordt een gelijk speelveld gegarandeerd tussen reeds langer bestaande politieke partijen en nieuw gevormde politieke partijen voor wat betreft (bestaand) vermogen van de partijen en nieuw te ontvangen giften?

2. Op welke wijze wordt een gelijk speelveld gegarandeerd tussen de financiering van landelijk opererende politieke partijen en regionale of lokale politieke partijen voor wat betreft overheidsfinanciering en giften van derden?

3. Op welke wijze worden niet partij-gerelateerde campagne-inspanningen door derden onderscheiden van giften door derden aan politieke partijen?

4. Onderkent u het probleem dat nieuwe partijen zouden kunnen ondervinden wanneer zij aan gelijke giftenrestricties onderworpen zijn als bestaande politieke partijen? Voorziet het nieuwe voorstel in het oplossen daarvan?

5. Onderkent u het probleem dat kleinere partijen zouden kunnen ondervinden wanneer zij aan gelijke giftenrestricties onderworpen zijn als grotere politieke partijen? Voorziet het nieuwe voorstel in het oplossen daarvan?

6. Vindt u dat er onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen giften die bestaan uit een afdracht van gekozen vertegenwoordigers aan een politieke partij en niet-gekozen derden?

7. Beschouwt u het voeren van een persoonlijke, uit eigen middelen gefinancierde (voorkeurs)campagne van een politicus als een gift aan een politieke partij? Zoja op welke wijze? Zonee, op welke wijze definieert u het onderscheid met andere bijdragen aan politieke partijen?

8. Wanneer een neveninstelling van een politieke partij inkomsten verwerft via verkoop van producten of diensten, ziet u de inkomsten die daarmee verband houden dan als giften of als inkomsten?

9.Ziet u de inkomsten uit fondsenwervingsdiners zoals politieke partijen die organiseren als inkomsten of giften?

10. Waarom maakt u onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse gevers, en kunt u dat onderscheid nader definiëren? Geldt het bijvoorbeeld ook voor gevers met de Nederlandse nationaliteit die in het buitenland gevestigd zijn?

11. Wanneer een commerciële instelling (bijvoorbeeld een reclamebureau) zich inspant voor bijvoorbeeld de oprichting, vorming, huisvesting, kandidatenselectie, bestuursdiensten, PR of promotiecampagne van een partij, op welke wijze dienen die inspanningen dan te worden verantwoord als gift of hoe dient de waarde van de geleverde diensten te worden verantwoord?

12. Op welke wijze is in dit voorstel voorzien in het ontvangen van giften of legaten van mensen die na hun overlijden een politieke partij willen steunen? Deelt u de mening dat een dergelijke wijze van schenken ongelimiteerd mogelijk zou moeten blijven? Zo nee, waarom niet? Zoja, op welke wijze?

Indiendatum: 17 mei 2022
Antwoorddatum: 17 mei 2022