Vragen Koffeman (PvdD) over Nationaal Preven­tie­ak­koord en Gezonde School


Indiendatum: 6 feb. 2024

De Partij voor de Dierenfractie heeft met interesse kennisgenomen van de rapporten Onder welke condities doet Gezonde School ertoe? en Doorrekening RIVM acties Nationaal Preventieakkoord. Naar aanleiding van deze rapporten heeft de fractie een aantal vragen.

Onder welke condities doet Gezonde School ertoe?

Op p. 8 van de brief van de staatssecretaris (EK 32.793, C) wordt gesteld:

“Op 27 oktober heeft uw Kamer, via de aangenomen motie van de leden Grinwis en Stoffer, het demissionaire kabinet opgeroepen zo snel mogelijk aan de slag te gaan met een gedifferentieerde belasting op basis van suikergehalte. Hierbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheid en wenselijkheid om te differentiëren tussen vruchtensappen, frisdranken en andere dranken, op basis van de aangenomen motie van het lid Erkens. Ik geef hieraan gehoor en start, in nauwe samenwerking met de uitvoering, met de voorbereidingen hiervoor. Ook in de Eerste Kamer is een motie ingediend over dit thema door het lid Koffeman (36.410, F). Uiteraard wordt ook dit meegenomen in verdere uitwerking van deze maatregel.”

1. Hoe wordt de motie van het lid Koffeman (36.410, F) exact meegenomen in de verdere uitwerking van de maatregel en op welke termijn anders dan de in het vooruitgestelde implementatiedatum in 2026?

2. Wordt er - naast onderzoek voor de belasting op suikerhoudende producten - tevens onderzoek gedaan naar belasting op vervuilende producten met gezondheidsrisico’s zoals vlees en zuivel? Zo ja, welk onderzoek vindt er plaats? Zo nee, waarom vindt dit onderzoek niet plaats en is het kabinet bereid dit alsnog op korte termijn in gang te zetten?

3. Erkent de staatssecretaris dat het in het belang van mens, dier en milieu is om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor een belastingverhoging op vlees en zuivel tot het niveau waarop de maatschappelijke kosten van de productie ervan volledig betaald worden door de eindgebruiker– als dit onderzoek er op dit moment nog niet is of in voorbereiding is?

Door een fout van het Wageningen Economic Research (WEcR) zijn de kosten voor het subsidiëren van schoolfruit verkeerd berekend. Minister Adema stelt in een brief aan de Tweede Kamer: “Vanaf 13 november 2023 leveren vier erkende leveranciers al schoolfruit/-groente aan circa 1.300 scholen. Voor de overige circa 1.600 scholen ben ik op zoek naar een passende oplossing om deze scholen zo spoedig mogelijk van schoolfruit/-groente te kunnen voorzien.”

4. Welke passende oplossingen zijn er gevonden of op welke termijn worden die verwacht?

5. Worden al deze 1600 scholen inmiddels voorzien van schoolfruit? Zo nee, waarom niet en op welke termijn kan daar wijziging in worden gebracht?

De Partij voor de Dieren leest in de brief (EK 32.793, C) dat er gewerkt wordt aan een wetswijziging getiteld Wet tegengaan marketing gericht op kinderen van ongezonde voedingsmiddelen (p. 7).

6. Worden er tevens maatregelen getroffen voor volwassenen, die net zoals kinderen dagelijks blootgesteld worden aan reclames van grote bedrijven die ongezonde voeding promoten? Zo ja, welke maatregelen worden er getroffen en vallen ook het terugdringen van de vlees- en zuivelconsumptie hiertoe? Zo nee, waarom worden er geen maatregelen getroffen?


Als consumenten kiezen voor een product buiten de schijf van vijf, wordt aangeraden om naar de NutriScore te kijken.

7. Is de staatssecretaris bekend met de kritiek op de NutriScore?

De staatssecretaris geeft aan: “Ik ben ervan op de hoogte dat Nutri-Score niet altijd in lijn is met de voedingsrichtlijnen. De Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat het herziene algoritme is verbeterd ten opzichte van het huidige maar ook dat de score voor een deel van de producten nog niet optimaal is en ruimte laat voor verdere verbetering. De GR heeft aanbevelingen gedaan voor verbeteringen die ik onderschrijf en waarvoor ik me zal inspannen om hieraan opvolging te geven.”

8. Welke aanbevelingen van de Gezondheidsraad heeft de staatssecretaris tot op heden opgevolgd? Welke aanbevelingen heeft de staatssecretaris niet opgevolgd? Waarom niet?

Samenvatting van de resultaten van de doorrekening Nationaal Preventieakkoord voor roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik


De conclusie van de doorrekening is als volgt: “voor alle leefstijlkenmerken worden de ambities van het NPA ook in de optimistische interventiescenario’s niet bereikt.” Er worden aanvullende maatregelen voorgesteld die bijv. overgewicht kunnen verminderen, te weten het “gezonder maken van de voedselomgeving, zoals ongezonde producten duurder maken, gezonde producten goedkoper maken, een marketingverbod voor producten buiten de schijf van vijf en verkooppunten van fastfood verminderen.” (p.12)

9. Is de staatssecretaris voornemens om deze adviezen over te nemen? Worden producten als (rood)vlees en zuivel hier ook toe gerekend en is het kabinet bereid zich in Europees verband in te zetten voor een beëindiging van subsidies op verkoopbevordering van deze producten? Zo ja, hoe gaat dit er precies uitzien? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over slavernijverleden

Lees verder

Vragen Visseren-Hamakers over digitale euro

Lees verder

    Learn More Doneer