Vervolg­vragen Koffeman (PvdD) over de compen­satie van de pech­ge­ne­ratie studenten


Indiendatum: 9 mei 2023

Vervolgvragen commissie OCW 36200 over de motie-Koffeman over de compensatie van de pechgeneratie studenten

Naar aanleiding van de brief van de minister op 14 april 2023 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren enkele vervolgvragen.

De minister stelt op pagina 5: “DUO kijkt uiteraard altijd – ook samen met studenten – naar mogelijkheden om deze informatievoorziening verder te verbeteren. In het kader daarvan zullen ook de aanvraagschermen voor een studielening aangepast worden, zodat het voor studenten inzichtelijker wordt wat een studielening voor gevolgen heeft.”

1. Wat was er onduidelijk aan het vorige aanvraagscherm? Kunnen we een afbeelding ontvangen van hoe het aanvraagscherm in 2015/2016 eruit zag? Als de minister zegt dat er duidelijk is gecommuniceerd over de gevolgen van studieschulden en vervolgens het aanvraagscherm wordt aangepast; is dat niet in tegenspraak met elkaar?

2. Vanaf welke datum is de ‘afterservice mail lenen’ gestart? Waarom kiest de minister voor een waarschuwing ná het aangaan van een lening in plaats van een waarschuwing vooraf? Zijn de benoemde risico’s in de afterservice mail ook vóór de aanvraag van de lening met studenten gedeeld? Hoe verhoudt het delen van risico’s zich met de voorschriften waaraan aanbieders van kredieten zich in het algemeen aan moeten houden?

3. We hebben nu mailwisselingen van DUO ontvangen van studiejaar 2022/2023. Kunnen we alle standaardcommunicatie over de gevolgen van de lening ontvangen van het ingangsjaar van het leenstelsel? Dat is studiejaar 2015/2016. We zouden graag duidelijk willen zien hoe er toen naar studenten is gecommuniceerd over de gevolgen van hun studieschuld.

Er wordt gezegd op pagina 5: “Daarnaast heeft DUO samen met Nibud een rekentool ontwikkeld, waarmee studenten inzicht kunnen krijgen in wat zij maandelijks aan financiële middelen nodig hebben.”

5. Vanaf wanneer is die rekentool in werking gegaan?

In de brief van 14 april op pagina 5 staat: “Daarom stelt het kabinet een financiële tegemoetkoming beschikbaar voor deze groep studenten.”

6. Graag ontvangt de fractie van de Partij voor de Dieren een gedetailleerde onderbouwing waar de keuze voor de huidige tegemoetkoming van 1 miljard euro precies vandaan komt.

7. Is de minister het met de Partij voor de Dieren fractie eens dat, door zeer uitzonderlijke economische omstandigheden toentertijd (waarin de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federale bank veel geld printten waardoor de rente op staatsobligaties kunstmatig laag bleef) het voor toenmalige studenten extra aantrekkelijk heeft gemaakt om studieleningen aan te gaan? Is de minister het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat er niet duidelijk werd gecommuniceerd naar studenten dat een rente van 0% zeer uitzonderlijk en onzeker is? Zo nee, waarom niet?

Op pagina 5 staat: “Het kabinet neemt aangenomen moties altijd serieus en heeft ook bij de bedoelde motie een grondige afweging gemaakt.”

8. Het kabinet wijkt af van het verzoek van de Eerste Kamer, kan er exact uitgelegd worden op gronden waarvan?

Interessant voor jou

Vervolgvragen Nicolaï (PvdD) over eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid ("Pandemiewet")

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) over de monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023

Lees verder

    Learn More Doneer