Schrif­te­lijke vragen Nicolaï over aanpak huis­jes­melkers


Vragen aan minister van BZK

Indiendatum: jul. 2019


De fractie van de Partij voor de Dieren heeft met belangstelling kennis genomen van de brief van 21 juni 2019 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer die mede door u is ondertekend, betreffende ‘Aanpak misstanden arbeidsmigranten’.

In de brief komt de huisvesting van arbeidsmigranten aan de orde en wordt het probleem gesignaleerd van “slechte verhuurpraktijken of zelf huisjesmelkerij”. Daarbij wordt verwezen naar het traject ‘Goed verhuurderschap’ waarop ook uw brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer van 29 mei 2019 (nr. 34 652) betrekking heeft.

Vraag 1

In uw brief van 29 mei 2019 (bladzijde 8-9) verwijst u naar de zogeheten "Groningse aanpak”. Is een regeling zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van Groningen van belang voor gemeenten waarin huisvesting van arbeidsmigranten aan de orde is?

Vraag 2

Handhaaft u uw oordeel dat een algemene vergunningplicht voor kamerverhuur “disproportioneel en niet doelmatig is en tot hoge uitvoeringslasten leidt”, indien u het belang van de bescherming van arbeidsmigranten tegen malafide verhuurders naast die van studenten in uw overwegingen betrekt?

Vraag 3

Bent u van oordeel dat zowel studenten als arbeidsmigranten die aangewezen zijn op kamerverhuur op dit moment voldoende beschermd worden door wettelijke regelingen waarmee misstanden kunnen worden tegengegaan?

Vraag 4

Indien u vraag 3 bevestigend beantwoordt, welke wettelijke regelingen voorzien dan op dit moment effectief in bescherming tegen malafide kamerverhuur en op welke wijze?