Schrif­telijk overleg over concept­be­sluit Gemengd Comité inves­te­rings­hoofdstuk CETA


Indiendatum: 17 jan. 2023

Inbreng Partij voor de Dieren bij de brief over een conceptbesluit van het Gemengd Comité met nadere interpretatie van het investeringshoofdstuk in CETA.

De minister kondigt aan dat het kabinet voornemens is in te stemmen met een voorstel van het Gemengd Comité met nadere interpretatie van bepaalde CETA-bepalingen. De leden van de Partij voor de Dieren hebben naar aanleiding van de brief de volgende vragen.

Is de minister het met deze leden eens dat interpretatie van bepalingen een wezenlijk element vormt van het Verdrag, en dat het voorstel met nadere interpretatie, ook al wijzigt de Verdragstekst niet, van invloed is op de toepassing van het investeringshoofdstuk?

De minister schrijft dat de reikwijdte van begrippen wordt ingeperkt. Deze leden verzoeken de minister om een volledige toelichting hierop waar het gaat om investeerdersbescherming.

De minister schrijft dat het voorstel met de EU-lidstaten is gedeeld maar nog niet openbaar is gemaakt. Deze leden vragen de minister om het voorstel nu al met de Kamer te delen. Verder vragen deze leden het kabinet om niet met het voorstel in te stemmen voordat het in de Kamer is besproken.

Is onder het huidige voorstel dat voorligt ook nadere interpretatie gegeven aan de voorwaarden waar maatregelen in de aanpak tegen de klimaatcrisis aan moeten voldoen, om onder het right to regulate te kunnen vallen? Hoe wordt er omgegaan met voortschrijdend inzicht wat betreft klimaat? Als er nieuwe maatregelen nodig zijn om een klimaatramp te voorkomen, vallen die dan ook onder het right to regulate?

De leden van de PvdD zien uit naar de antwoorden van de minister.

Interessant voor jou

Vragen van Koffeman (PvdD) over Europese noodverordening versnelde inzet hernieuwbare energie

Lees verder

Vragen n.a.v. besluit voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland om alle inreizigers uit China te controleren op negatieve testuitslag Covid-19

Lees verder

    Learn More Doneer