Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over inreis­verbod voor passa­giers uit China


Indiendatum: 21 mrt. 2023

Nadere vragen van de PvdD-fractie met betrekking tot de besluitvorming van het kabinet omtrent de epidemiologische situatie in China.

Verzocht wordt de (sub)vragen afzonderlijk te beantwoorden.

Vraag 1

In uw ‘verzamelbrief’ van 9 februari 2023 aan de Tweede Kamer meldt u: “Ook zien we in China op dit moment geen varianten rondgaan die niet ook al in Nederland rondgaan”.

Vraag 1a

Op welke gegevens baseert u zich die betrekking hebben op varianten die in China ‘rondgaan’.

Vraag 1b

Beschikte u op 6 januari 2023 over gegevens waaruit bleek dat in China andere varianten rondgingen dan die ook in Nederland rondgingen? Zo ja, welke varianten waren dat en was te verwachten dat de vaccinaties in Nederland tegen die variant geen bescherming zouden bieden? Zo nee, beschikte u over gegevens die aannemelijk maakten dat zulke varianten zich op korte termijn zouden gaan voordoen?

Vraag 2

Moet uit de beantwoording van de eerder gestelde vragen worden afgeleid dat inreizigers die niet over een negatief testresultaat beschikten, niet de toegang tot Nederland mocht worden ontzegd maar dat wel aan hen een boete kon worden opgelegd?

Vraag 3

Uit uw ‘verzamelbrief’ van 9 februari 2023 aan de Tweede Kamer valt af te leiden dat er tussen 9 januari en 5 februari 2023 vijfendertig direct uit China afkomstige vluchten zijn gescreend.

Vraag 3a

Waren de vervoersmaatschappijen gerechtigd om passagiers toegang tot de vlucht te weigeren indien deze niet beschikten over een negatief testbewijs? Zo ja op grond van welke voorschriften en bevoegdheden? Zo nee, heeft u die vervoersmaatschappijen ervan in kennis gesteld dat passagiers niet geweigerd mochten worden?

Vraag 3b

Is bij het ‘instappen’ in China aan passagiers gevraagd om een negatief testbewijs te tonen? Zo ja, is aan passagiers toegang tot de vlucht geweigerd indien zij niet over zo’n bewijs beschikten?

Vraag 3c

Hoeveel passagiers beschikten bij aankomst op Schiphol niet over een negatief testbewijs? Wie heeft dat gecontroleerd? Is aan deze passagiers een boete opgelegd?

Vraag 3d

Is bij aankomst gecontroleerd of de bemanningsleden over een negatief testbewijs beschikten? Zo nee, was het uitgesloten dat bemanningsleden besmet konden zijn met Covid-19-varianten die op dat moment in China rondgingen?

Vraag 4

Als personen die met de vlucht in Nederland binnenkwamen en die mogelijk besmet waren met Covid-19 op grond van de door het kabinet op 6 januari 2023 ingevoerde maatregel niet de toegang tot Nederland mocht worden ontzegd, noch aan hen een quarantaine-verplichting kon worden opgelegd, in hoeverre was die maatregel dat noodzakelijk en geschikt om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan?

Vraag 5

Deelt u het oordeel van de PvdD-fractieleden dat het opleggen van een maatregel in het kader van de Wpg die niet noodzakelijk en geschikt is om verspreiding van een A1-ziekte tegen te gaan, onrechtmatig is?

Vraag 6

Deelt u het oordeel van de PvdD-fractieleden dat het opleggen van een boete aan een passagier die bij binnenkomst op Schiphol niet beschikt over een negatief testresultaat terwijl aan een bemanningslid die mogelijk besmet is met Covid-19 maar die geen testresultaat kan tonen geen boete wordt opgelegd, getuigt van een ongelijke behandeling van in het kader van het tegengaan van verspreiding van Covid-19 gelijke gevallen, en dus onrechtmatig is?