Nadere vragen Nicolaï inzake pande­mische paraatheid


Zijn we voor­bereid op zoöno­tische uitbraak van vogel­griep?

Indiendatum: 6 dec. 2022

Nadere vragen van de fractieleden van de PvdD naar aanleiding van de beantwoording van vragen door de ministers van VWS, EZK en SZW dd. 16 november 2022 alsmede vragen naar aanleiding van de brief van de minister van VWS dd 4 november 2022 inzake de Pandemische Paraatheid.

1. Marion Koopmans waarschuwt in NCR 26/27 november 2022 als volgt: “Waar is de opwinding over de vogelgriep, die nu al in onze achtertuin zit? Dat kan jarenlang goed gaan, het kan dat er nooit een probleem voor de mens uit zal ontstaan, maar het kan ook dat eind dit jaar blijkt dat ergens een mix van varkensgriep en deze vogelgriep is ontstaan en there we go again.”

Delen de ministers de bezorgdheid van Marion Koopmans? Als het misloopt, hoezeer zijn we dan voorbereid?

2. In de Volkskrant van maandag 28 november 2022 wordt op bladzijde 14 over de H5N1 vogelgriep als volgt bericht: “Diep bezorgd, zijn experts daarover. Want hoewel het virus zelden overspringt op de mens, is het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in liefst 60 procent van de vastgestelde gevallen dodelijk. En vaak gaat het dan om jonge mensen, zo blijkt uit een eerdere bijna-uitbraak in Egypte”.

a. Klopt het dat de WHO een mortaliteit van 60% heeft aangegeven? Zo nee, welk percentage is dan door de WHO aangegeven?

b. Hoe verhoudt de opgave door de WHO over de mortaliteit zich tot het antwoord op vraag 4?

3. In het vermelde artikel in de Volkskrant komt ook prof. Fouchier aan het woord. Hij waarschuwt voor een nieuwe H5-vogelgriepvirus die aan de poort klopt: H5N6. “Bevestigde gevallen van overdracht van mens op mens zijn er ook voor H5N6 gelukkig nog niet. Slachtoffers wél: van de inmiddels tientallen mensen die het virus kregen, overleed ruwweg de helft, opnieuw vaak opvallend jonge mensen” aldus de Volkskrant. “ Je denkt het zit in China, het zal wel loslopen, zegt Fouchier. “maar de laatste twintig jaar zijn er al een stuk of tien genetische viruslijnen met vogels mee, vanuit China naar elders getransporteerd. Ik durf er geen gif op in te nemen, dat H5N6 niet de volgende is”.

a. Deelt u de zorgen van prof. Fouchier?

b. Als preventieve bescherming tegen besmetting van pluimvee nodig is, welke maatregelen kunnen dan worden genomen? Op welk moment zal het kabinet tot zulke maatregelen moeten besluiten?

c. Een antwoord op vraag 2 is niet gegeven: Bestaat er in dat geval een bevoegdheid om het houden van pluimvee voor een daarbij te bepalen termijn te verbieden? Zo ja, in welke wet? En welk bestuursorgaan is daartoe dan bevoegd?

4. In de NRC 26/27 november 2022 wordt in de wetenschapsbijlage aandacht besteed aan de vogelgriep. Op bladzijde W3 is prof. Kuiken aan het woord: “De Aziatische Griep van 1957 en de Hongkonggriep van 1968 zijn allebei gelinkt aan vogelgriepvirussen”. Beide pandemieën eisten 1 tot 4 miljoen levens. “Toch behandelt de Nederlandse overheid vogelgriep nu niet als een zoönose”, zegt Kuiken, “dus als een ziekte die ook mensen kan treffen. Er is nu een dierziekte-expertgroep die het ministerie hierover adviseert. Maar de andere expertgroep, de expertgroep zoönosen, is niet betrokken. Daarin zitten naast dierenartsen en biologen ook artsen. Dus die groep maakt andere afwegingen”.

a. Is de observatie van prof. Kuiken juist?

b. Klopt het dat er twee verschillende expertgroepen zijn? Zo ja, deelt de minister het oordeel van prof. Kuiken dat betrokkenheid van beide expertgroepen wenselijk is? Wat doet het kabinet om betrokkenheid en coördinatie op dat punt te verzekeren?

c. Waaruit volgt dat de minister van VWS bij het treffen van maatregelen verband houdende met een gevaarlijke vogelgriepvariant doorzettingsmacht heeft als het gaat om het verbieden van het houden van pluimvee?

d. Wat zijn de criteria aan de hand waarvan beslist wordt of die bevoegdheid moet worden gehanteerd?