Vragen Prast (PvdD) over derde evaluatie Embryowet


Indiendatum: 29 nov. 2022

Inbreng PvdD Evaluatie Embryowet

De leden van de Partij voor de Dieren hebben naar aanleiding van de Evaluatie Embryowet en de kabinetsreactie daarop de volgende vragen.

Kan de minister toelichten waarop het criterium van het zich in potentie kunnen ontwikkelen tot een mens is gebaseerd? Dat wil zeggen, wat is de basis voor het onderscheid tussen de menselijke soort en andere soorten dieren wat betreft de bescherming van beginnend leven?

De minister schrijft dat onderzoek naar mens-diercombinaties onder de Wet op de dierproeven valt. In dit verband vragen deze leden naar de opvolging van de adviezen voortkomend uit de Verkenning over bevordering van proefdiervrije innovaties, waaraan VWS meewerkte [1]. Is er inmiddels een kwartiermaker benoemd en zo niet, is de minister voornemens dat te doen?

De minister schrijft dat voor onderzoek waarbij mens-diercombinaties tot stand worden gebracht altijd toestemming moet zijn gevraagd bij de donor van het lichaamsmateriaal. Hoe stelt de minister zich dit toestemmingsproces voor bij niet-menselijke donoren van lichaamsmateriaal?

De minister is van mening dat bij mens-diercombinaties vermenselijking van het uiterlijk van een dier er niet toe leidt dat het dier in een andere morele categorie terechtkomt. Kan hij toelichten waarom menselijke en niet-menselijke dieren in verschillende morele categorieën vallen? Bij welke vermenselijking van een (niet-menselijk) dier zou het niet-menselijke dier in de ogen van de minister wél in een andere morele categorie terechtkomen en waarom?

Op basis waarvan is de minister van mening dat een niet-menselijk dier “louter als middel gebruikt mag worden”? Hoe verhoudt zich die opmerking met de erkenning in de Wet dieren van de intrinsieke waarde van het dier?

Deelt de minister de opvatting, genoemd in de Evaluatie Embryowet (blz 88) dat wat personen kenmerkt is, dat ze in beginsel in staat zijn over zichzelf en hun bestaan na te denken, keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen? Volgens de Evaluatie is dit wat de meeste mensen onderscheidt van zo goed als alle (andere) dieren? In de “Cambridge Declaration on Consciousness” onderstrepen neurowetenschappers dat niet-menselijke dieren, waaronder alle (andere) zoogdieren, alle vogels, en vele andere dieren waaronder octopussen, beschikken over het neurologische weefsel dat bewustzijn creëert? Wat betekent dit in de ogen van de minister voor het uitgangspunt van de mens als persoon zoals dat wordt gehanteerd in de evaluatie van de Embryowet?


[1] https://www.zonmw.nl/fileadmin...


Interessant voor jou

Nadere vragen Nicolaï inzake pandemische paraatheid

Lees verder

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over reikwijdte artikel 68 GW

Lees verder

    Learn More Doneer