Gewij­zigde motie Teunissen c.s. over zorg­dragen dat toegang medisch dossier ook decen­traal mogelijk blijft


25 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat er afgelopen jaren vooral voortgang is gemaakt in de ontwikkeling van centrale systemen voor de uitwisseling van medische gegevens;

constaterende, dat zorgverleners behoefte hebben aan het kunnen bieden van verbeterde toegang tot of inzage in patiëntgegevens aan andere zorgverleners ten behoeve van verantwoorde zorg;

overwegende, dat zowel arts als patiënt erop moeten kunnen vertrouwen dat zij deze toegang op zo privacybeschermend mogelijke wijze kunnen realiseren;

overwegende, dat de gecentraliseerde verwerking van gevoelige medische persoonsgegevens en privacybescherming op gespannen voet
kunnen staan;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat toegang tot het medisch dossier niet alleen gecentraliseerd, maar ook decentraal via bij de zorgaanbieder vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk zal blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, PVV, D66, 50Plus, OSF, ChristenUnie, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SGP

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s.- Mogelijkheid toegang tot medische dossiers ook decentraal te houden

Lees verder

Motie-Teunissen om het verlenen van opsporingsvergunningen voor mijnbouwactiviteiten afhankelijk te maken van expliciete toestemming van het parlement

Lees verder

    Learn More Doneer