Motie-Prast (PvdD) over het beëin­digen van de naar rato aftopping van deel­tijders


30 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de fiscale aftoppingsregeling naar rato wordt toegepast op deeltijders;

overwegende dat deze regeling was bedoeld om het fiscale voordeel van hoge inkomens af te toppen;

overwegende dat de naar rato toepassing ertoe leidt dat deeltijders met een inkomen onder, en vaak vér onder, de aftoppingsgrens in de tweede pijler minder fiscaal voordeel krijgen én minder pensioen opbouwen dan voltijders met hetzelfde inkomen;

overwegende dat de Wet toekomst pensioenen niets aan deze fiscale behandeling verandert;

verzoekt de regering maatregelen te treffen om aan de naar rato aftopping van deeltijders een einde te maken, en de Kamer daarover binnen een half jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Prast


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Prast (PvdD) over een bindend referendum over het investeringsbeleid

Lees verder

Motie-Prast over de mogelijkheid om beleggingen die slecht zijn voor dierenwelzijn uit te sluiten

Lees verder

    Learn More Doneer