Motie-Prast over de moge­lijkheid om beleg­gingen die slecht zijn voor dieren­welzijn uit te sluiten


31 mei 2023


AH MOTIE VAN HET LID PRAST

Voorgesteld 23 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Nederland iedereen het recht heeft haar of zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden, behoudens haar of zijn

verantwoordelijkheid volgens de wet;

overwegende dat levensovertuiging is gedefinieerd als de beginselen waarnaar je je leven inricht;

overwegende dat er pensioendeelnemers en gepensioneerden zijn die als beginsel hebben dat de levens en ervaringen van niet-menselijke dieren niet ondergeschikt zijn aan die van menselijke dieren enkel en alleen omdat ze van een andere soort zijn, en daarnaar hun leven inrichten;

verzoekt de regering pensioenfondsen op te dragen dat zij pensioendeelnemers en gepensioneerden de mogelijkheid bieden beleggingen die slecht zijn voor dierenwelzijn uit te sluiten voor de opbouw van hun persoonlijk pensioenvermogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

PrastStatus

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Prast (PvdD) over het beëindigen van de naar rato aftopping van deeltijders

Lees verder

motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het structureel maken van de tijdelijke verhoging van de basisbeurs

Lees verder

    Learn More Doneer