Motie-Prast (PvdD) c.s. over infla­tie­cor­rectie bij de Cats­huis­re­geling kinder­toeslag


8 november 2022

36 151

N

Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen)

MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

Voorgesteld 1 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet in december 2020 heeft besloten om gedupeerde ouders sneller en ruimer te compenseren (Catshuisregeling kindertoeslag);

overwegende dat één van de toen gemaakte afspraken was dat deze ouders zo snel mogelijk € 30.000 zouden krijgen;

overwegende dat het consumptieprijspeil sinds december 2020 aanzienlijk is gestegen;

overwegende dat een bedrag van € 30.000 daardoor minder waard is naarmate ouders langer op uitkering moeten wachten;

overwegende dat de tijd verstreken tussen december 2020 en uitbetaling (mede) wordt veroorzaakt door vertraging aan de kant van de uitvoeringsorganisatie;

overwegende dat het kabinet aangeeft te blijven werken aan mogelijk- heden tot versnelling, maar ook bevestigt dat het niet lukt beoordeling van de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te ronden;

verzoekt de regering om de rechthebbenden op het bedrag van € 30.000 te compenseren voor de inflatie die is opgetreden tussen december 2020 en de maand waarin zij het bedrag van 30.000 hebben of zullen ontvangen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Prast (PvdD) c.s. over uitsluiten dat uitkeringen van de kindregeling in de boedel van de schuldsanering vallen

Lees verder

Motie-Prast (PvdD) c.s. over expliciteren dat onjuiste of onrechtmatige uitvoering van de wet een grondslag is voor de hersteloperatie

Lees verder

    Learn More Doneer