Motie Prast c.s. over voor­stellen voor finan­ciering van het ener­gie­plafond


29 november 2022

36 200

AJ

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

Voorgesteld 22 november 2022 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer voor een beoordeling van de Miljoenennota moet weten hoe de uitgaven voor het energieplafond van naar verwachting tussen 10 en 40 miljard gefinancierd gaan worden;

verzoekt het kabinet om dit jaar nog te komen met voorstellen voor financiering in drie verschillende scenario’s voor de uitgaven (10, 25 en 40 miljard);

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Gewijzigde motie-Prast (PvdD) c.s. over gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen

Lees verder

Motie Prast c.s. over verlagen van btw op OV

Lees verder

    Learn More Doneer