Gewij­zigde motie-Prast (PvdD) c.s. over gelijk­stelling van kinderen en pleeg­kin­deren


8 november 2022

36 151 Q

Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen)

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PRAST C.S. TER VERVANGING VAN DE MOTIE GEPUBLICEERD ONDER DE LETTER P


Voorgesteld 8 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een voormalig pleegkind dat jaren in een huishouden van gedupeerde ouders heeft verkeerd, maar het huis heeft verlaten op een moment dat nog niet een eerste beschikking van de Belastingdienst/ toeslagen was ontvangen geen tegemoetkoming krijgt, terwijl een kind in dezelfde omstandigheden wel daarop recht heeft;

overwegende dat het belastingstelsel uitgaat van gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen;

overwegende dat het zinsdeel in artikel 2.11, tweede lid onder a, volgend op «van de aanvrager» een criterium invoert waardoor ongelijke behandeling ontstaat;

verzoekt de Staatssecretaris om - eventueel met een beroep op de hardheidsclausule - het pleegkind eenzelfde uitkering toe te kennen als die voor een kind dat in gelijke positie verkeert, indien toepassing van artikel 2.11, tweede lid onder a ertoe zou leiden dat voor dat pleegkind geen recht op uitkering ontstaat,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Prast (PvdD) c.s. over expliciteren dat onjuiste of onrechtmatige uitvoering van de wet een grondslag is voor de hersteloperatie

Lees verder

Motie Prast c.s. over voorstellen voor financiering van het energieplafond

Lees verder

    Learn More Doneer