Motie Mest­ver­werking


17 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat het kabinet voornemens is het stelsel van dierrechten op korte termijn te laten vervallen, onder de randvoorwaarde dat dit wel op een verantwoorde manier dient te gebeuren,

overwegende, dat verplichte mestverwerking als instrument op zichzelf voldoende effectief zou moeten zijn om de druk op de Nederlandse mestmarkt zodanig te verlichten dat dit positief bijdraagt aan de realisatie van de doelen van de Nitraatrichtlijn,

overwegende, dat de effectiviteit van verplichte mestverwerking nog onvoldoende in beeld is,

verzoekt de regering een uitgewerkte evaluatie van de vastgestelde effectiviteit van de verplichte mestverwerking aan de Kamer te zenden alvorens verdere besluiten genomen worden ten aanzien van veranderingen in het stelsel van dierrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Vos
De Lange
Reuten
Slagter-Roukema
Thissen


Status

Verworpen

Voor

50Plus, OSF, PvdD, SPenGroenLinks

Tegen

VVD, CDA, SGP, ChristenUnie, PvdA, PVV, D66

Lees onze andere moties

Motie Mestfraude

Lees verder

Motie Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek

Lees verder

    Learn More Doneer