Motie-Koffeman over het vast­leggen in een novelle van de in de Eerste Kamer gevraagde en toege­zegde kern­normen


13 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wetsvoorstel tot het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (wetsvoorstel-ADR) onvoldoende waarborgen biedt op de invloed van nabestaanden van donoren;

overwegende, de wens van de Kamer om bij afwezigheid van nabestaanden, niet over te gaan tot orgaanuitname;

overwegende, dat de positie van laaggeletterden, ongeletterden en mensen met een beperking in het wetsvoorstel-ADR niet toereikend geregeld is;

overwegende, dat het staand beleid is de kernnormen van een wetgevingscomplex niet in gedelegeerde regelgeving vast te leggen, maar in de wet zelf;

overwegende, dat het staand beleid is om in gedelegeerde regelgeving niet af te wijken van normen die in de wet zelf zijn vastgelegd;

verzoekt indiener de kernnormen zoals die in de Eerste Kamer zijn gevraagd en toegezegd, in de wet vast te leggen via een novelle,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman over capaciteitsgebrek toezichthouders veehouderij

Lees verder

Motie-Teunissen over het beƫindigen van subsidies voor de fok van vechtstieren

Lees verder

    Learn More Doneer