Motie-Teunissen over het beëin­digen van subsidies voor de fok van vechtstieren


10 april 2018

Voorzitter, hartelijk dank. Hartelijk dank ook aan de ministers voor de beantwoording.

Ruim een derde, 38%, van de EU-begroting is door de ministers vrijwel onbesproken geweest. Dat is jammer, zeker nu het GLB wordt hervormd en dit als sturingsinstrument een cruciale rol kan spelen in de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten en we klimaatverandering daarmee effectief kunnen aanpakken. De olifant in de kamer is onbenoemd. Ik heb beide ministers een kans voor open doel geboden om de koe bij de horens te vatten maar ze zijn niet toe gekomen aan het dierenrijk en hebben zich helaas vooral beperkt tot het mensdom.

Ik noemde in mijn betoog de subsidiëring van stierenvechten als voorbeeld van een democratisch tekort. Het verzoek van de Tweede Kamer, dat met algemene stemmen is aangenomen, en het Europees Parlement om maatschappelijk omstreden bestedingen van landbouwsubsidies te beëindigen wordt door de Europese Commissie al jaren genegeerd. Daar is dus sprake van een democratisch tekort. Daarbij komt dat de EU-regelgeving over dierenwelzijn stelt dat dieren onnodig lijden bespaard moet worden. Ik wil graag een motie indienen om een van de meest pregnante vormen van dierenmishandeling niet langer subsidiabel te laten zijn, namelijk het stierenvechten.

De voorzitter:

Door de leden Teunissen, Koffeman, Strik, Lintmeijer, Van Apeldoorn en Ten Hoeve wordt de volgende motie voorgesteld:

MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.
Voorgesteld 10 april 2018
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat substantiële bedragen vanuit de Europese landbouw-
subsidies besteed worden aan de stierenvechtsector,
constaterende, dat het kabinet in de komende tijd onderhandelt over de
hervorming van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)
in 2020,
overwegende, dat de Tweede Kamer de regering in 2013 heeft
opgedragen zich in Europa in te zetten om geen landbouwsubsidies meer
te verstrekken voor de fok van vechtstieren,
overwegende, dat het Europees parlement in 2015 zich bij amendement
tegen subsidies voor de fok van vechtstieren heeft uitgesproken,
verzoekt de regering, zich er in Europa voor in te zetten dat na de
herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2020 geen
subsidies meer zullen worden aangewend voor de fok van vechtstieren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Teunissen
Koffeman
Strik
Lintmeijer
Van Apeldoorn
Ten Hoeve


Status

Verworpen

Voor

Tegen

ChristenUnie, VVD, CDAenD66

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman over het vastleggen in een novelle van de in de Eerste Kamer gevraagde en toegezegde kernnormen

Lees verder

Motie Teunissen over de inzet van de aardgasbelasting

Lees verder

    Learn More Doneer