Gewij­zigde motie Koffeman c.s. om Lelystad Airport van lijst PAS-melders te verwij­deren


9 maart 2021

35 600 R

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S. TER VERVANGING VAN DE MOTIE GEPUBLICEERD ONDER LETTER O

Voorgesteld 9 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in Nederland op 75% van het grondoppervlak meer stikstof neerslaat dan is toegestaan;

constaterende, dat 3637 PAS-meldingen naar aanleiding van amendement nr. 19 van het lid Bisschop c.s. worden gelegaliseerd, waaronder de PAS-melding van Lelystad Airport voor 45.000 vliegbewegingen per jaar;

overwegende, dat de Tweede Kamer een aantal kamerbrieven over het dossier Lelystad Airport controversieel heeft verklaard, waaronder de Reservering PAS 2014 en stikstofberekeningen MER 2014 Lelystad Airport;

constaterende, dat de onderbouwing van de stikstofuitstoot die Lelystad Airport bij deze melding heeft aangeleverd onterecht tot de conclusie leidde dat de uitstoot onder de 1 mol bleef terwijl later het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze uitstoot op 4 mol erkende en dat de PAS-melding van Lelystad Airport dus onterecht onderdeel lijkt te zijn van de lijst PAS-melders;

overwegende, dat de regering met de voorgenomen legalisering van de vlieg- en verkeersbewegingen rond Lelystad Airport onomkeerbare besluiten neemt, waarbij de belangen van beoogde PAS-melders geschaad dreigen te worden,

verzoekt de regering om Lelystad Airport van de lijst PAS-melders te verwijderen, en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Kluit
Janssen
Nicolaï


Status

Verworpen

Voor

Forum, PvdD, SP, GL, PvdA, D66, SGP, deOSF, CU

Tegen

Fractie Nanninga, Fractie Otten, VVD, 50Plus, PVV, CDA