Motie ESM


22 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend, dat de Nationale rekenkamers van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer hebben aangegeven zich zorgen te maken over het gebrek aan publieke verantwoording over en democratische controle op de € 700 miljard in het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM),

overwegend, dat de Europese rekenkamers aangeven dat de rechtmatigheid, doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van het ESM op dit moment ten onrechte nog buiten beschouwing blijven in artikel 25 van het ontwerpverdrag,

overwegend, dat het kabinet wel heeft toegezegd beide Kamers der Staten-Generaal vertrouwelijk te zullen informeren over de invoering van het ESM, maar dat niet duidelijk is of en op welke wijze de burgers betrokken zullen worden bij dit onderwerp,

overwegend, dat invoering van het ESM op korte termijn zou kunnen plaatsvinden en gevolgen kan hebben voor ons land in termen van overdracht van soevereiniteit,

verzoekt de regering zich in te zetten bij de totstandkoming van het ESM op een wijze die erop gericht is de zorgen zoals geuit door de rekenkamers weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Reuten
De Lange
Nagel
Ester
Van Strien


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PVV, SP, GroenLinks, ChristenUnie, 50Plus, PvdD, OSF

Tegen

D66, SGP, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Milieubelastende Subsidies

Lees verder

Motie Uittreding van Lidstaten EU

Lees verder

    Learn More Doneer