Motie EHS


7 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat het kabinet wil bezuinigen op de uitgave aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied, waaruit ook de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt bekostigd,

overwegende, dat er reeds grote investeringen zijn gedaan waardoor al een deel van de EHS is gerealiseerd,

van mening, dat aantasting van natuur die reeds onderdeel uitmaakt van de EHS niet wenselijk is, en dat in het kader van de EHS reeds aangegane verplichtingen en gemaakte afspraken nagekomen moeten worden, dat afronding van de EHS, zo nodig getemporiseerd en aangepast, van grote ecologische en ook economische betekenis blijft,

van mening, dat robuuste verbindingszones, met name tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe van groot belang zijn en daarom doorgang moeten vinden,

verzoekt de regering de afwikkeling van aangegane verplichtingen mogelijk te maken en bij de herijking en voltooiing van de EHS te zoeken naar kosteneffectieve oplossingen waarin ook op duurzaam beheer ingestelde agrarische bedrijven een rol kunnen spelen, en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Ten Hoeve
Yildirim
Reuten
Kox
Vliegenthart
Ten Horn
Laurier
Engels
Noten
Meulenbelt


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdD, OSF

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Energievoorziening

Lees verder

Motie Dierziekten

Lees verder

    Learn More Doneer