Motie Teunissen - De staat van instand­houding van soorten en habitats in Caribisch Nederland


21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

  • overwegende, dat de rapportageplicht met betrekking tot de staat van instandhouding van soorten en habitats volgens artikel 7 van de Habitat- richtlijn alleen van kracht is binnen de Europese Unie waarvan Caribisch Nederland geen onderdeel uitmaakt,
  • overwegende, dat in het vigerende Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland in navolging van artikel 2 Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES doelstellingen zijn geformuleerd inzake de natuur en het landschap die in de planperiode moeten worden verwezenlijkt,
  • overwegende, dat periodieke rapportage over de staat van instandhouding van soorten en habitats essentieel is voor een deugdelijk natuurbeleid,


verzoekt de regering,

bij de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het natuurbeleidsplan te rapporteren inzake de staat van instandhouding in Caribisch Nederland met daaraan verbonden heldere doelstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Koffeman
Ganzevoort
Ten Hoeve
Nagel


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s.over dierenwelzijnsbeleid Caribisch gebied

Lees verder

Motie Koffeman c.s. over inperking van exportvoordelen voor (semi) elektrische auto's

Lees verder

    Learn More Doneer