Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over nieuwe kern­cen­trales


Indiendatum: 12 mrt. 2024

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief van de minister (EK, 32 645, H.). Zij hebben daar nog de volgende vragen over.

1) Wat is de inschatting van de omvang van radioactief afval in 2130 met 2 extra kerncentrales en het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele?

2) Is er in deze inschattingen rekening gehouden met het sloopafval na sluiting van de kerncentrales? Wat is de omvang van dit sloopafval?

3) Hoeveel radioactief afval wordt er in de hele keten geproduceerd? Anders gezegd: wat is de voetafdruk van radioactief afval – van mijn tot opslag - van het huidige kernenergie verbruik van Nederland?

4) Kernenergie heeft geopolitieke consequenties. Uranium dat wordt gebruikt in Borssele komt uit uranium-mijnen in Kazachstan. En voor het geschikt maken van gebruikt uranium voor hergebruik wordt gebruik gemaakt van een Russische producent, waarvoor geen alternatief is, aangezien er wereldwijd maar een paar opwerkingsfabrieken zijn.

a) Kan de minister reflecteren op de keuze om nog altijd afhankelijk te zijn van een Russische producent? Hoe verhoudt zich dat tot de internationale sancties tegen Rusland van dit moment? Kan de minister op die beide vragen ingaan?

b) En hoe kijkt het kabinet naar het risico van nucleair terrorisme - over een periode van duizenden jaren – of langer? Of de dreiging tijdens oorlogssituaties zoals recent in Oekraïne bij aanvallen op de centrale in Zaporizja?

5) Wordt er bij de voorgenomen bouw van twee nieuwe kerncentrales en de extra opslag van radioactief afval rekening gehouden met klimaatverandering en de daarbij te verwachten zeespiegelstijging? Zo ja, op welke wijze?

Interessant voor jou

Vragen Nicolaï (PvdD) over huisvesting en mantelzorg

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) over de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lees verder

    Learn More Doneer