Vragen Visseren-Hamakers over begroting LNV en Dier­ge­zond­heids­fonds 2024


Indiendatum: 5 mrt. 2024

Inbreng Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (36410 XIV)

De Partij voor de Dieren heeft met interesse kennis genomen van de Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (36410 XIV). Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de Partij voor de Dieren een aantal vragen.

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

  1. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat het NPLG de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water en klimaat haalt? Het recente PBL rapport is hierover zeer kritisch. Met andere woorden: hoe bewerkstelligt de minister de doeltreffendheid, doelmatigheid en handhaafbaarheid van het NPLG beleid?
  2. De PvdD-fractie maakt zich zorgen over het feit dat een intensief participatief, co-design proces wordt opgetuigd met provincies en stakeholders dat, zoals het er nu naar uit ziet, de doelen bij voorbaat niet gaat bewerkstelligen. Welke instrumenten heeft het Kabinet tot haar beschikking om doelbereik te bewerkstelligen?
  3. Welke wettelijk verplichte maatregelen heeft de minister in handen om doelbereik te bewerkstelligen? Zijn deze maatregelen, volgens de minister, voldoende om doelbereik te realiseren, of is aanvullende wet- en regelgeving noodzakelijk?
  4. Wat gaat het Kabinet doen om een gezonde leefomgeving (via het klimaat, natuur en waterbeleid) te garanderen?
  5. De PvdD-fractie waardeert de plannen voor het cyclisch monitoren en evalueren van het doelbereik van het NLPG. Bereidt de minister aanvullende maatregelen voor, voor het geval dat doelbereik achterblijft? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet, ook gezien het recente PBL rapport dat kritisch is over doelbereik?
  6. Hoe voorziet het Kabinet erin dat beleid op andere beleidsterreinen, zoals economisch, handel, en landbouw beleid de doelen van het NPLG niet tegenwerken?
  7. Hoe werkt het Kabinet aan de onderliggende oorzaken van de slechte staat van de natuur, klimaat en water (zoals de politieke economie, internationaal handelsbeleid, het gebrek aan beleid op het gebied van brede welvaart, huidige productie- en consumptiepatronen, en heersende paradigma’s over mens-natuur en mens-dier relaties en de noodzaak van economische groei)?
  8. Hoe zorgt het Kabinet ervoor dat aanhoudende protesten door 1 groep van stakeholders, het bereiken van de duurzaamheidsdoelen niet tegen werken, vooral omdat alle inwoners van Nederland, inclusief boeren die al duurzamer en diervriendelijker werken, gebaat zijn een snel en ambitieus duurzaamheidsbeleid?
  9. Hoe voorziet het Kabinet erin dat het NLPG beleid andere beleidsdoelen, zoals op het gebied van dierenwelzijn en de eiwittransitie, ondersteunt en niet tegenwerkt?

Stikstof

10. Klopt het dat 1,28 miljard euro uit het Transitiefonds middels een nota van wijziging is overgeheveld naar de begroting van LNV voor de financiering van de door de provincies ingediende maatregelen in het kader van de provinciale Programma's Landelijk Gebied? Is dit bedrag al verwerkt in de huidige LNV begroting voor 2024?

11. Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) ingegaan. Volgens het meest recente syntheserapport van het PBL, het RIVM en de WUR zijn de maatregelen die daaruit volgen vanuit het Programma Stikstofreductie onvoldoende om de wettelijke doelen te behalen. Uit het rapport blijkt dat het areaal stikstofgevoelige natuur onder de kritische depositiewaarde toeneemt van ca. 28% in 2021 tot ca. 31% in 2030, waar het doel is 50% in 2030. De daling is voor circa een kwart toe te schrijven aan het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en de recente Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus).

11a. Hoeveel veehouderijlocaties hebben zich in 2023 aangemeld voor de Lbv-plus? Hoeveel geld is er op de begroting gereserveerd om deze veehouderijlocaties te compenseren voor het sluiten van hun bedrijf?


b. Is het resultaat van de afzonderlijke maatregelen uit het Programma Stikstofreductie bekend? Zo ja, welke maatregelen hebben relatief het meest bijgedragen aan stikstofreductie en welke het minst?

12. Volgens berekengingen van het CBS bedroeg de uitscheiding van stikstof in dierlijke mest 471 miljoen kilo. Daarmee blijft de stikstofuitscheiding 4 procent onder het voor 2023 geldende stikstofplafond. In 2025 wordt het stikstofplafond aangescherpt tot 440 miljoen kilogram stikstof. Wanneer de uitstoot van stikstof hetzelfde blijft, wordt het doel voor volgend jaar dus niet behaald.

12.a Is de minister voornemens om de hoeveelheid eiwit in krachtvoer van koeien omlaag te brengen om zo de stikstofuitstoot te verlagen?

b Is de minister bekend met het feit dat bij de pilot Koe & Eiwit de gevolgen van de verlaging van het eiwitgehalte in het krachtvoer voor de gezondheid van de koeien nog niet bekend zijn (dd. 30 oktober, 35 600 AG)? Is de minister het met de leden van de fractie eens dat het welzijn van de koeien voorop dient te staan?

13. Hoeveel mol stikstof per hectare is er sinds de PAS-uitspraak in 2019 afgenomen in Nederland? En hoeveel mol moet er in 2030 afgenomen zijn?

De wolf

14. Kent u het bericht https://www.nu.nl/wolf/6298032/schapen-die-door-wolf-worden-aangevallen-staan-vrijwel-nooit-goed-beschermd.html?

15. Is het waar dat art. 1.6 lid 3 van het besluit houders van dieren, dat verplicht om buiten gehouden dieren te beschermen tegen roofdieren, op dit moment al geruime tijd niet gehandhaafd wordt? Zo ja, hoe lang wilt u deze situatie blijven gedogen? Zo nee, sinds wanneer wordt er gehandhaafd?

16. Kunt u aangeven hoeveel wolf-aanvallen op schapen hebben plaatsgevonden in 2023 in weilanden met een deugdelijk wolfwerend raster?

17. Welk percentage schapenhouders had in 2023 adequate wolfwerende hekken?

18. Hoeveel procent van de beschikbare subsidie voor wolfwerende hekken is gebruikt?

19. Is er onderzoek gedaan naar de receptwerking op het gedrag van wolven wanneer een groot deel van de schapen niet deugdelijk is afgeschermd en dus een gemakkelijke prooi vormt? Is het denkbaar dat de gemakkelijke keuze voor schapen als prooidieren ook wordt doorgegeven aan de welpen?

20. Deelt u de mening dat het overtreden van de bepalingen uit het besluit houders van dieren niet beloond zou mogen worden maar bestraft zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

21. Is het waar dat houders van onbeschermde schapen bij een wolvenaanval een hoger bedrag als compensatie krijgen dan de handelswaarde van het schaap? Zo ja, deelt u de mening dat dit een perverse prikkel vormt die vermeden zou moeten worden?

22. Is het waar dat wolven in Vlaanderen vorig jaar minder schapen en ander vee hebben doodgebeten en in Nederland meer? Is er een verklaring voor deze ontwikkeling in Vlaanderen, Nederland en andere nabije landen zoals Duitsland?

23. Bent u bereid beleid te ontwikkelen om recidiverende veehouders die weigeren hun schapen de wettelijk verplichte bescherming te onthouden, te beboeten en uit te sluiten van schadevergoeding? Zo nee, waarom niet?

24. Kent u het bericht https://www.gld.nl/video/8091677/cursus-jacht-op-wolf-in-de-maak?

25. Deelt u de mening dat bejaging van de wolf in Nederland als een ernstig misdrijf geldt waarop lange gevangenisstraffen staan?

26. Deelt u de mening dat preluderen op een wetswijziging die strafbaar handelen teniet zou doen gezien kan worden als een vorm van uitlokking of het aanzetten tot een strafbaar feit en om die reden vervolgd zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

27. Zijn er publieke middelen ingezet voor de ontwikkeling en/of organisatie en/of promotie van deze cursus? Zo ja, zijn dit middelen uit provinciaal of uit landelijk budget? Zo nee, bent u daar zeker van?

28. Deelt u de mening dat schieten vanuit een voertuig op weerloze dieren totaal verboden zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u hier invulling aan geven?

29. Kent u het bericht https://www.edestad.nl/lokaal/dieren/1010328/onderzoek-naar-echtheid-van-wolven-in-gelderland-eind-april-af?

30. Is het waar dat Nederlandse onderzoekers op basis van DNA-onderzoek al tot de conclusie gekomen zijn dat Nederlandse wolven niet gezien kunnen worden als ‘hybride’ en dat de gedeputeerde van de provincie Gelderland vervolgens een soortgelijk onderzoek uitgezet heeft bij een Sloveense universiteit? Zo ja, is hier publiek geld aan besteed? Was dit geld van de landelijke of de provinciale overheid?

31. Is het waar dat hybride wolven niet minder beschermwaardig zijn dan raszuivere wolven volgens Europese en Nederlandse regels? Zo nee, waar blijkt dat uit?

32. Kent u het voornemen van de gedeputeerde van de provincie Gelderland om wolven vanaf mei a.s. bejaagbaar te maken: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/02/29/gelderland-wil-nog-dit-voorjaar-probleemwolf-kunnen-afschieten?

33. Deelt u de mening dat het zeer onwaarschijnlijk is dat in mei een wettelijk kader zou kunnen bestaan om dergelijke afschotplannen legaal te kunnen maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u voornemens in te grijpen om onwettig afschot te voorkomen?

34. Kent u de uitspraak van de gedeputeerde “Er is geen DNA-onderzoek nodig om vast te stellen welke wolf aanviel”. Volgens Zoet zal een en ander 'uiterst zorgvuldig' worden uitgevoerd. Eerst DNA-onderzoek doen duurt volgens hem te lang. Deelt u de mening dat deze opvatting in strijd is met de vigerende wetgeving en om die reden als een vorm van opruiing moet worden gezien? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid in te grijpen om wetsovertreding te voorkomen?

35. Kent u de opvatting van de gedeputeerde dat “eerst de trekker moet worden overgehaald, excuses maken kan altijd nog”?

36. Deelt u de mening dat bestuurders niet op een dergelijke laatdunkende wijze met wet- en regelgeving zouden mogen omgaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke middelen staan tot uw beschikking om de gedeputeerde op dergelijke uitspraken aan te spreken en bent u van plan die toe te passen?

Interessant voor jou

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over designerdrugs

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) over begrotingsstaten OCW 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding

Lees verder

    Learn More Doneer