Vragen van Teunissen (PvdD) inzake BNC-fiche en kabi­netsap­pre­ciatie Europese Klimaatwet


Indiendatum: mei 2020

Vragen PvdD inzake BNC-fiche en kabinetsappreciatie van de Europese Klimaatwet

De leden van de PvdD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de kabinetsappreciatie van de Europese Klimaatwet. Zij hebben enkele vragen.

  1. Kan de regering aangeven hoe de Europese Klimaatwet zich verhoudt tot de Nationale Klimaatwet? In de nationale wet pleit het kabinet voor een ophoging van het 2030 reductiedoel naar 55% en wil idealiter eind dit jaar overeenstemming bereiken over dit doel. De Nationale Klimaatwet bevat een streefdoel van 49% reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Heeft de Europese Klimaatwet gevolgen voor dit streefdoel?
  2. Een aantal EU-landen heeft momenteel meer ambitieuze klimaatdoelen (Zweden heeft bijvoorbeeld een 2045 netto-nul emmissiedoel) dan de doelen in het EU-voorstel. Blijft het na aanvaarding van de Europese Klimaatwet mogelijk voor individuele lidstaten om emissiedoelen naar boven bij te stellen? De Commissie spreekt over “collectieve verwezenlijking” van de 2050-doelstelling. Hoe verhoudt zich dit tot onze nationale verplichtingen en doelstellingen? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat Nederlandse broeikasgasemissies worden gecompenseerd door Zweedse of Finse bossen? Hoe wordt voorkomen dat landen die slecht presteren, zoals Nederland, worden gecompenseerd door vooruitstrevende landen als Finland?
  3. Door het Klimaatakkoord van Parijs hebben landen zich gecommitteerd aan een controleproces: elke vijf jaar moeten nationale overheden hun doelen voor het verlagen van broeikasgassen communiceren. Bovendien moeten die doelen ambitieus geformuleerd zijn en elke vijf jaar in ambitie toenemen. Hoe wordt hier met de Europese Klimaatwet uitvoering aan gegeven?

Interessant voor jou

Nadere vragen van Teunissen (PvdD) over kabinetsreactie Green Deal EU

Lees verder

Vragen van Nicolaï (PvdD) over steunpakket cultuursector

Lees verder

    Learn More Doneer