Vragen van Prast ter voor­be­reiding van de Algemene Finan­ciële Beschou­wingen 2022


Indiendatum: okt. 2022


Met het prijsplafond energie betaalt de schatkist een deel van het energieverbruik van kleinverbruikers, waaronder alle gezinshuishoudens. Deze leden vragen naar de verwachte jaarbedragen in euro’s die huishoudens hierdoor besparen, opgesplitst naar inkomensquintiel. Dus hoeveel in euro’s per jaar draagt de schatkist door dit plafond bij aan een gemiddeld huishouden in de categorie twintig procent laagstbetaalden,…., ervan uitgaande dat de energieprijs zodanig is dat het kabinet hieraan de geraamde 23,5 miljard kwijt is?

Hoe hangt het profijt van dit beleid, uitgedrukt in euro’s, binnen elk inkomensquintiel af van de mate waarin een huishouden zuinig met energie omgaat?

De kosten voor de schatkist van het energieplafond variëren met de energieprijs. Uitgaande van de raming door het kabinet van 23,5 miljard euro: als dit bedrag niet gekoppeld zou worden aan het energiegebruik van huishoudens, maar als bedrag ineens gelijkelijk uitgekeerd zou worden aan alle o kleinverbruikers, ieder hetzelfde bedrag, wat zou dit per huishouden betekenen in euro’s per jaar?

Klopt het dat gas volgens de household energy price index (hepi) in Nederland het duurste is van Europa? Volgens de hepi was de prijs zonder heffingen, belastingen en leveringskosten in september 2022 gemiddeld in Nederland 33 cent per kwhequivalent, in Duitsland 18 cent en in België 13 cent. Klopt dit? Waar komen de prijsverschillen uit voort?

Ministers Jetten en Adriaansens schrijven dat het energieprijsplafond ondernemers helpt omdat mensen kunnen blijven consumeren. Het CPB voorspelt zonder rekening te houden met het meest recente energieprijsplafond een koopkrachtstijging in 2023 met 3,9 procent. Hoe groot wordt die stijging als wel het meest recente prijsplafond wordt meegenomen?

De MEV van augustus jongstleden verwacht voor 2023 een consumptieprijsstijging van 4,4 procent. Zal in de verwachting van de minister dit getal anders uitpakken door de budgettaire gevolgen van het energieprijsplafond? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke cpi verwacht het kabinet als met het prijsplafond rekening wordt gehouden?

De Nederlandsche Bank waarschuwt dat het expansieve begrotingsbeleid de inflatie kan aanjagen en daarmee de ECB kan noodzaken de rente te laten stijgen. Heeft de minister rekening gehouden met dit effect van haar beleid? Zo ja, welk effect verwacht ze? Zo nee, waarom niet?

Wat verwacht de minister met betrekking tot de energieprijzen na 2023? Gaat ze ervan uit dat het energieprijsplafond na volgend jaar kan worden afgeschaft?

De minister heeft de accijnsverlaging verlengd. Hoeveel voordeel in euro levert dit in 2023 op voor mensen die met het ov reizen?

Gaat de minister dekking zoeken voor de overheidsuitgaven die voortvloeien uit het prijsplafond? Zo ja, waar?

Volgens het CPB zou bij ongewijzigd beleid de staatsschuld bij een rente van nul oplopen naar 90 procent van het bbp in 2060, bij een rente van drie procent naar 150 procent bbp en bij een rente van zes procent naar 285 procent van het bbp. Deze rekensom is gemaakt vóór de aankondiging van het prijsplafond. Hoe zien deze cijfers er uit als rekening wordt gehouden met de uitgaven als gevolg van het energieprijsplafond?