Vragen van Prast (PvdD) over EU-bossen­stra­tegie 2030


3 miljard bomen

Indiendatum: okt. 2021

Dit is de inbreng van de PvdD, mede namens de fractie Nanninga, over de EU-bossenstrategie. Het betreft vragen aan de Europese Commissie.

Net als de Europese Commissie (EC) erkennen de leden van de Eerste Kamerfractie van de PvdD het belang van bossen in de strijd tegen klimaatverandering. Bossen nemen o.a. CO2 op, zorgen voor verkoeling en voedsel, beschermen tegen overstromingen en beperken de gevolgen van extreme droogte. Daarnaast zijn de bossen in de EU uiteraard essentieel als habitat voor dieren en biodiversiteit, en vormen ze een plek voor recreatie, ontspanning en leren. De EC is van plan om uiterlijk in 2030 3 miljard bomen te planten. De PvdD-fractie juicht dit toe, maar heeft daarover nog enkele vragen:

1. De Europese Rekenkamer geeft aan dat de EC meer zou moeten doen om illegale bomenkap tegen te gaan, bv. door gebruik te maken van luchtfoto’s en satellietgegevens. Hoe kijkt de EC daar tegenaan?

2. Het aanplanten van 3 miljard bomen is alleen zinvol wanneer er geen grote gebieden worden aangelegd met slechts 1 boomsoort (zoals de populaire den). Ondanks EU-regelgeving die stelt dat het aanplanten van monoculturen verboden is, gebeurt dit nog veelvuldig. Dit heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Welke maatregelen voorziet de EC om te zorgen voor het bebossen met verschillende boomsoorten, die bovendien passen bij de omgeving?

3. Hoe verhoudt de EU-bossenstrategie zich tot het Europees GLB waarin het voor boeren rendabeler is om bomen op hun akkers te kappen ipv te laten staan of aan te planten?

4. Een van de belangrijkste punten uit de EU-bossenstrategie is dat er uiteindelijk in de EU geen producten gelinkt aan ontbossing meer te koop moeten zijn, zoals soja, palmolie en cacao.
Hoe verhoudt zich de EU-bossenstrategie dan tot de EU-promotie van vleescampagnes, terwijl algemeen bekend is dat voor vleesconsumptie dagelijks vele hectares bos in de Amazone worden platgebrand of gekapt om grond vrij te maken voor de soja die nodig is om vee te voeden? Het Amazone-gebied - ooit de groene longen van de wereld - stoot daardoor momenteel meer CO2 uit dan het opneemt. Erkent de EC dat het EU-beleid op dit gebied tegenstrijdig is?

5. De leden maken zich zorgen over de bossen de worden gekapt voor biomassa. Weliswaar wordt in de EU-bossenstrategie vastgelegd dat hout alleen voor biomassa gebruikt kan worden als er geen andere toepassingsmogelijkheden voor zijn en dat hout met een hoge ecologische waarde (bv uit oerbossen) niet voor biomassa gebruikt mag worden, maar de leden vragen zich af hoe dit gehandhaafd gaat worden. Nu al worden oerbossen in bv. Estland en Letland illegaal gekapt om te worden verstookt in (Nederlandse) biomassa-centrales. Bovendien neemt biomassa in de hernieuwde Richtlijn hernieuwbare energie een aandeel van maar liefst 60% in als zogenaamd duurzame energiebron. Waarom blijft de EC vasthouden aan het reeds door vele wetenschappers ontkrachte idee dat het verstoken van hout duurzaam is, terwijl het zorgt voor meer uitstoot van CO2 en fijnstof dan kolen of gas?

6. Het succes van de EU-bossenstrategie staat of valt met de medewerking van de lidstaten. Welke instrumenten heeft de EC om ervoor te zorgen dat in 2030 die 3 miljard bomen ook daadwerkelijk zijn geplant? En hoe wordt bepaald op welke plekken die bomen worden geplant?

7. Welke instrumenten heeft de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat er geen illegaal gekapt hout meer wordt verkocht door lidstaten?

8. Tot slot: Wat gebeurt er met lidstaten die de bosdoelstellingen niet halen? Zijn er mogelijkheden om hen te beboeten of te korten op de EU-landbouwsubsidies?

De leden zien uit naar de beantwoording door de Europese Commissie.

Interessant voor jou

Vragen van Nicolaï (PvdD) over arrestatie journalist Volkskrant tijdens ER-demonstratie

Lees verder

Vragen van Prast (PvdD) bij Werkprogramma Sportraad

Lees verder

    Learn More Doneer