Vragen van Peter Nicolaï (PvdD) over veiligheid en opkomst verkie­zingen Tweede Kamer


Indiendatum: 16 feb. 2021

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren wens ik de volgende vragen te stellen aan de minister van BZK.

Gelet op het feit dat de verkiezingsdatum nadert, verzoek ik de minister te vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen een week.

1. Kent u het bericht https://nos.nl/artikel/2368779-separatisten-catalonie-behouden-meerderheid-grote-winst-socialisten.html

2. Hoe verklaart u de sterke daling in de opkomst tijdens de Spaanse verkiezingen? Bent u bereid om het verband tussen de lagere opkomstcijfers en de coronapandemie op korte termijn te laten onderzoeken en daaruit consequenties te trekken voor de wijze waarop de Nederlandse verkiezingen georganiseerd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze?

3. Houdt u het voor mogelijk dat de angst voor besmetting met Covid-19 tot een vergelijkbaar lagere opkomst zal leiden tijdens de Nederlandse verkiezingen? Zo ja, welke consequenties verbindt u daaraan? Zo nee, waarop is uw opvatting gebaseerd?

4. Houdt u het voor mogelijk dat het organiseren van verkiezingen ten tijde van een pandemie louter door de wijze waarop de verkiezingen georganiseerd zijn zou kunnen leiden tot substantieel andere uitkomsten dan een betrouwbare weergave van de politieke voorkeuren van alle kiesgerechtigde Nederlanders? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u daaraan?

5. Vormen de opkomstcijfers in Spanje voor u aanleiding om het stemmen per post voor alle stemgerechtigden in heroverweging te nemen? Zo nee, waarom niet?

6. Moet uit het instellen en handhaven van een avondklok worden afgeleid dat de regering de dreiging van Britse, Brazilaanse en Zuid-Afrikaanse Covid-mutaties zeer ernstig acht? Is naar het oordeel van de regering die dreiging in de eerste helft van maart niet meer gevaarlijk of in elk geval substantieel afgenomen? Op welke onderzoeksresultaten baseert de regering dat oordeel? Heeft de regering daarover advies ingewonnen bij het OMT? Zo nee, waarom niet? Zoja, kunt u dat advies met de Eerste Kamer delen?