Vragen van Nicolaï (PvdD) over verza­mel­brieven Covid-19


Indiendatum: jan. 2022

Naar aanleiding van de verzamelbrieven Covid-19 hebben de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen.

1. In Het Parool van 19 januari 2021 (pagina 3) wordt bericht dat de autoriteiten in Hongkong hebben besloten om 2000 hamsters te laten afmaken die uit Nederland waren geïmporteerd, omdat de diertjes positief testten op Covid-19.

Heeft de Nederlandse overheid naar aanleiding hiervan onderzoek laten doen in Nederland naar besmetting van hamsters met Covid-19? Zo ja, wat bleek daar uit? Zo nee, waarom niet? Is de minister bereid om in dat laatste geval alsnog onderzoek te laten uitvoeren?

2. In de Volkskrant van 16 december 2021 werd bericht dat de Omikronvariant mogelijk afkomstig is uit muizen. Ook de Braziliaanse variant ‘gamma’ bleek muizen te kunnen besmetten. Bekend is dat in Denemarken de ‘nertsenvariant’ heeft geleid tot het doden van onnoemelijk veel dieren.

Laat de minister op dit moment onderzoek doen naar Covid-19-mutaties in dieren? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Zo nee, welke plannen bestaan er voor het doen verrichten van zulk onderzoek?

3. De WHO-expert Henk Bekedam stelt dat “het varken genetisch dicht bij de mens staat en dat sommige influenzavirussen gemakkelijk overdraagbaar zijn van varken naar mens” (https://www.resource-online.nl/index.php/2021/02/25/we-moeten-meer-investeren-in-preventie-en-veiligheid/).

Vraag 3.1

Wordt op dit moment regelmatig onderzocht of varkens besmet zijn met Covid-19? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3.2

Hoe groot achten deskundigen de kans dat varkens met Covid-19 besmet raken en dat een mutatie ontstaat die vervolgens op de mens wordt overgedragen?

Vraag 3.3

Als die kans bestaat, vormt dat dan een grond om de bio-industrie gericht op het fokken en houden van varkens af te bouwen? Zo ja, welke plannen bestaan daartoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Op dit moment heerst er een ernstige vogelgriep.

Vraag 4.1

Kunnen met vogelgriepvirus besmette vogels het virus op mensen overdragen?

Vraag 4.2

Bestaat de kans dat met vogelgriep besmette mensen als gevolg daarvan overlijden? Zijn zulke gevallen bekend?

Vraag 4.3

Is er een kans dat een mutatie van de nu heersende vogelgriep ontstaat die van mens op mens overdraagbaar is? Zo ja, zal de mortaliteit daarvan hoger zijn dan die van Covid-19?

Vraag 4.4

Als die kans bestaat, vormt dat dan een grond om de bio-industrie gericht op het fokken en houden van gevogelte af te bouwen? Zo ja, welke plannen bestaan daartoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Vindt de minister dat de kans dat een (dodelijke) ziekte kan overspringen van mens op dier van invloed moet zijn op (preventief) beleid? Zo ja, bij welke kans moet beleid worden ingezet?

Vraag 6

Als in de bio-industrie zich een virus voordoet die besmettelijk is voor mensen en ter bestrijding van een eventuele besmetting van mensen geadviseerd wordt om de dieren te doden, op grond van welke wettelijke bevoegdheid kan daartoe een verplichting worden opgelegd of kan die maatregel van overheidswege worden uitgevoerd?

Vraag 7

Uit de bulletins van het Instituto Superiore di Sanita (de Italiaanse evenknie van het RIVM) blijkt dat de vaccin-effectiviteit sterk is afgenomen. In het laatste bulletin van 19 januari blijkt dat uit tabel 7 (pagina 34).

De bescherming van gevaccineerden zonder booster tegen besmetting blijkt binnen 90 dagen nog 66%, tussen 90 en 120 dagen 53% en na vier maanden nog maar 34%. Gevaccineerden met een booster worden na de booster slechts 66% tegen besmetting beschermd.

Vraag 7.1

Beschikt het RIVM over vergelijkbare onderzoeksresultaten? Zo ja, welke resultaten zijn dat?

Vraag 7.2

Indien het RIVM geen onderzoek doet naar de vaccin-effectiviteit tegen besmetting voor geboosterde en niet-geboosterde personen, waarom vindt zulk onderzoek niet plaats? Is de minister bereid dat onderzoek te laten verrichten?

Vraag 8

In de NRC van 7 januari 2022 (pagina 9) is de microbioloog Louis Kroes geïnterviewd. In het interview komt aan de orde dat het OMT en de regering in het kader van de bestrijding van de epidemie afhankelijk zijn van de modellen die de modelleurs van het RIVM hanteren.

Vraag 8.1

Onderschrijft de minister de stelling van Kroes, waar deze stelt: “De uitkomsten van een model zijn ontzettend afhankelijk van wat je als uitgangswaarden neemt”.

Vraag 8.2

Onderschrijft de minister de stelling van Kroes: “Het zou goed zijn als externe experts, bijvoorbeeld in de universitaire medische centra, de modelleurs van het RIVM zouden kunnen uitdagen. Welke modellen hanteer je? Hoe betrouwbar zijn die? Wat zijn de aannames?”

Vraag 8.3

Is de minister bereid om het RIVM op te dragen om de onderliggende data die het bij de modellering hanteert ter beschikking te stellen aan externe experts?

Zo ja, op welke wijze. Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

In de Volkskrant van 7 januari 2022 is aandacht besteed aan de positie en de adviezen van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19.

Vraag 9.1

Heeft het ongevraagd advies geven in het verleden onderdeel uitgemaakt van de taak van deze commissie?

Vraag 9.2

Is de taak van de commissie in die zin aangepast dat het ongevraagd advies op dit moment niet meer binnen de taak van deze commissie valt? Zo ja, wat is de reden voor die aanpassing geweest?

Vraag 9.3

Is het juist – zoals in de Volkskrant wordt gesteld – dat de Tweede Kamer adviezen van de commissie pas na afloop van het debat kreeg? Zo ja, acht de minister dat in overeenstemming met de staatsrechtelijke verhoudingen?